De Lezingen

Biografie van Eva Pierrakos

De lezingen werden doorgegeven via Eva Pierrakos. Zij was als jongste dochter van de schrijver Jakob Wassermann in 1915 in Wenen geboren en bracht daar haar jeugd door in het bloeiende intellectuele klimaat dat er in de eerste decennia van de vorige eeuw heerste. Na Hitlers inlijving van Oostenrijk in 1938 vluchtte zij via Zwitserland naar Frankrijk en in 1941 naar de Verenigde Staten. Aanvankelijk werkte zij als modeontwerpster, later leidde zij een balletschool. Van 1941 tot 1949 was zij getrouwd met Pitz Broch, een zoon van de schrijver Hermann Broch. Tot in het begin van de zeventiger jaren bleef zij zich Eva Broch noemen. 

Geheel niet religieus opgevoed of gericht op spirituele zaken, kwam zij in het begin van de vijftiger jaren in aanraking met een medium dat haar interesse wekte. Deze ontmoeting leidde ertoe dat zij op een dag spontaan met automatisch schrijven begon. Na een periode van experimenteren waarin zij de veelsoortige boodschappen die zij doorkreeg op zuiverheid leerde onderscheiden, manifesteerde zich een 'boodschapper' die ze ‘de Gids’ noemde en die voor haar zeer waardevol was. Hij begeleidde haar in haar ontwikkelingsproces als medium, maar ook in haar persoonlijke groei, ze beschrijft deze hele leerperiode als zeer wezenlijk en noemt een dergelijke leertijd onontbeerlijk voor iedere vorm van mediumschap. Wie zich met het 'hogere' bezighoudt, zal ook stevig op de grond moeten staan. 

Langzamerhand kwamen er ook mensen bij haar voor hulp. Ze leerde om in trance te gaan en de boodschappen direct uit te spreken. Zo begon zij in 1957 lezingen door te geven. Er vormde zich een groep om haar heen die zich 'the Path’ noemde en met de lezingen werkte volgens de aanwijzingen die deze bevatten. Er ontstond een wisselwerking: de doorgevingen raakten afgestemd op het proces van de groep als geheel en van ieder van de leden. Op die manier ontstond een reeks van meer dan 258 lezingen die ieder een afzonderlijk onderwerp behandelen, maar tezamen een geheel vormen. 

Een belangrijke impuls kwam van een geheel nieuwe kant: Eva ontmoette John Pierrakos, de vroegere medewerker van Alexander Lowen (grondlegger van de bio-energetica). In 1972 trouwen zij. Pierrakos en Lowen waren leerlingen van Wilhelm Reich geweest, en zij ontwikkelden een therapie waarbij via het lichaam aan emotionele problemen gewerkt wordt, daar deze zich in het lichaam als spanning en energieblokkades uitdrukken. De impuls is tweezijdig: het Pad wordt verrijkt met het lichaamswerk en de therapeutische ervaring van Pierrakos, terwijl de lezingen een spirituele verdieping van diens werk vormen. Hij noemt dit ‘core-energetica’, waarbij de ‘core' (kern) het ware Zelf aanduidt. Door het lichaamswerk worden tot dusverre onbewuste niveaus bewust en dit bewustwordingsproces is een van de fundamenten van het padwerk. 

De integratie van de core-energetica met het padwerk vroeg echter een grotere know-how en ervaring in de begeleiding van het padwerk. Mensen waren elkaar al gaan helpen in speciale sessies, maar nu werd steeds duidelijker structuur aangebracht in het padwerk. Helperschap vereist enige jaren van intensieve training en persoonlijk werk. In het 'Center for the Living Force', dat in een prachtige vallei bij Phoenicia in de staat New York lag, werden sessies, groepen en opleidingen gegeven. Door het centrum was tevens de gelegenheid ontstaan om het padwerk in het dagelijks leven in praktijk te brengen: in de keuken, het management en dergelijke. Als eerste land buiten Amerika wordt in 1975 het padwerk in Nederland geïntroduceerd. Een kleine honderd mensen zijn er in ons land bij betrokken, die elkaar met een zekere regelmaat in kleine groepen ontmoeten. Andere landen waar padwerk wordt gedaan, zijn België, Duitsland, Engeland, Italië, Zwitserland, Australië, Canada, Mexico, Argentinië, Brazilië, Uruguay.

In 1979 sterft Eva. Zij was geen goeroe en wilde dat ook niet zijn maar door haar persoonlijkheid was zij een grote inspiratiebron. Met haar dood is de serie lezingen ten einde en dat werpt iedereen terug op waar het uiteindelijk om draait: zelf naar je innerlijke stem leren luisteren. 

Deze tekst is ontleend aan Padwerkboek 1