De Lezingen

Trefwoorden

scrollversiepaginaversie
Aarde als entiteit 223
Accepterenen positief denken 49

Accepteren

goede en foute manier 37, 81

Accepteren

van frustratie 179

Accepteren

van jezelf 167

Accepteren

van Lager Zelf 224

Accepteren

van overvloed 130

Accepteren

van pijn 167, themalezing 6

Accepteren

van realiteit en liefde 115

Accepteren

van tijd 112

Accepteren

versus niet accepteren 155
Activiteitangst voor passiviteit 146

Activiteit

balans tussen passiviteit en activiteit 29, 146, 163

Activiteit

en creatieve leegte 224

Activiteit

overactiviteit 98

Activiteit

vanuit je Goddelijk centrum 137

Activiteit

versus valse activiteit 169
Ademis uitademing natuurlijke beperking? 55
Aderverkalking 124
Adoptie 170
Advocaat 48
Afgescheidenheid 222

Afgescheidenheid

en vereniging 149

Afgescheidenheid

muur van 47, 159

Afgescheidenheid

principe van kwaad 134, 248

Afgescheidenheid

van de Goddelijke kern 137
Afgrond van illusie 60
Afhankelijkheidemotionele 57, 157

Afhankelijkheid

versus onafhankelijkheid 80, 88
Afkeuringversus goedkeuring 42
Afscheidingtussen bewuste en onbewuste geest 159
Afwijzenvan je kind 135
Afwijzingangst en trots 108

Afwijzing

angst voor 133

Afwijzing

van eigenwil 132

Afwijzing

van leven 106, 167

Afwijzing

van ouders 99
Agressieals pseudo-oplossing 84

Agressie

en gedrevenheid 77

Agressie

en kracht 84, 86, 133

Agressie

positieve agressie 250, 258
Agressieve gevoelens 97
Allergie 14
Almacht 234
Ambitie 32, 72
Angstals beletsel om lief te hebben 107

Angst

als vlucht 27, 100

Angst

bij perfectionisme 97

Angst

door angst heen gaan 72, 123, 130, 160, 190

Angst

en eigen verantwoordelijkheid 131

Angst

en woede 133

Angst

existentiële angst 243

Angst

i.v.m. eigenwijsheid en trots 30, 123

Angst

in je groeiproces 144

Angst

meditatie rondom angst 133

Angst

om fouten te maken 106

Angst

om het andere geslacht lief te hebben 123

Angst

om je Lager Zelf los te laten 242

Angst

om los te laten 75, 158, themalezing 4a

Angst

om te beminnen 72

Angst

om te bewegen 203

Angst

om te ervaren 159, 191

Angst

om te leven 127, 158

Angst

ontkenning van angst 238

Angst

psychologisch en fysiek 114

Angst

rationeel en irrationeel 71

Angst

rondom activiteit en passiviteit 146

Angst

voor afwijzing 42, 133, themalezing 4b

Angst

voor contact 138, themalezing 4b

Angst

voor dagdromen 98

Angst

voor de dood 31, 81, 123, 123, 158, 168, 226, 230

Angst

voor genot 148, 170, themalezing 4b

Angst

voor gerechtvaardigde boosheid 133

Angst

voor gevoelens 165, 166

Angst

voor het kwade en voor destructiviteit 141, 184

Angst

voor je Nee-stroom 124, 125

Angst

voor je rol als man 140

Angst

voor jezelf 136, 138, 155, 189, 238

Angst

voor liefde 133, 146, 155

Angst

voor lijden 105, 167

Angst

voor nabijheid en contact 138

Angst

voor negativiteit 136

Angst

voor pijn en kwetsbaarheid 252

Angst

voor plezier 130, 148, 155, 158

Angst

voor succes 75

Angst

voor vervulling en voor verlies van jezelf 122, 124

Angst

voor werkelijke boosheid 133
Apathie 98
Armoedeen gebrek 213, themalezing 10
Artsen 7, 17
Atheïsme 105
Atoomtesten 150, themalezing 10
Aura 14
Aura en de ziel 47
Autonomie 256
Autonomie van vrouwen 229
Autoriteitverzet tegen autoriteit 229a

Autoriteit

zie ook: gezag
Baby'sdood van baby's 34
Balans 137

Balans

tussen passiviteit en activiteit 146

Balans

zie ook 228

Balans

zie ook: evenwicht
Barrièresoverwinnen van innerlijke 128, 128
Bedoelingpositief en negatief 195, 196, 200
Beelden 38, 39, 40, 41, 99

Beelden

en de Nee-stroom 125

Beelden

en gebed 39

Beelden

en karma 41

Beelden

en ouders 99

Beelden

en zielssubstantie 111, 125

Beelden

erkennen en zoeken van beelden 38, 39, 40, 41, 99

Beelden

massa beelden 45, 45, 57

Beelden

oefening om beelden te vinden 48

Beelden

oorsprong van beelden 93
beeldenrichtlijnen voor het zoeken naar beelden Int. Publicatie: O
Beeldenvan Christenen en Joden 247

Beelden

van mannen en vrouwen 62
Begeerteresultaat van niet stromen 125

Begeerte

zonde van 102
Begripomtrent je eigen leven 127, 139

Begrip

van het heden 139

Begrip

voor levensomstandigheden 128

Begrip

voor wreedheid 127
Begrippenen spirituele wetten Int. Publicatie: U

Begrippen

in Padwerk Int. Publicatie: P
Behoeftenaan controle 113

Behoeften

aan liefde geven en krijgen 100, 121

Behoeften

aspecten van 95, 122

Behoeften

en dagdromen 98

Behoeften

en geldingsdrang 121

Behoeften

en het geïdealiseerde zelfbeeld 92

Behoeften

en innerlijke blokkades 238

Behoeften

en onvervuldheid 100

Behoeften

onderdrukking van 92

Behoeften

onderdrukking van beelden 93

Behoeften

opgeven 92, 93

Behoeften

verplaatsen, vervangen, verstoppen van beh. 121

Behoeften

versus neigingen 98

Behoeften

werkelijke behoeften en wil 103

Behoeften

werkelijke en onwerkelijke 90, 92, 192

Behoeften

werkelijke en valse behoeften 48
Beïnvloedenen beïnvloed worden 188
Belangrijkheidmassabeeld van eigen belangrijkheid 57
Besluiten 2, 32
Bestraffing van jezelf en anderen 53
Bestraffing van misdadigers 83, 89
Betekenis en gebruik vantechnische (wetenschappelijke) ontdekking 112
Bevolkingstoename themalezing 10
Bewegingaard van en weerstand tegen 241

Beweging

analogie met de trein 241

Beweging

angst voor 203

Beweging

bewustzijn en ervaring 119

Beweging

en de levenskracht 119

Beweging

in ruimte en tijd verenigd 112

Beweging

kosmische stroom van beweging en ontspanning 135

Beweging

loslaten 241

Beweging

niveaus van 203

Beweging

onwillekeurig(e) 154

Beweging

zielebeweging 154, 160, 168, 206

Beweging

zielsbeweging en liefde 133

Beweging

zielsbeweging en woede 133
Bewust verlangen 243
Bewust zijn vanrelatie gevoel-verstand en wil 165
Bewustwordingvan goddelijke genade 250
Bewustzijn 115, 127, 175

Bewustzijn

en afgescheidenheid 203

Bewustzijn

en energie 197

Bewustzijn

en onwillekeurige processen 153, 238

Bewustzijn

fases van 189

Bewustzijn

groepsbewustzijn 225

Bewustzijn

in de Nieuwe Tijd 223

Bewustzijn

sferen van 130, 130

Bewustzijn

tegenover onbewust zijn 47, 72, 159, 163

Bewustzijn

van behoeften 192

Bewustzijn

van de menselijke strijd 181

Bewustzijn

van gevoelens 133

Bewustzijn

van intellect en emoties 119

Bewustzijn

van jezelf 217

Bewustzijn

van levenskracht 119, 135

Bewustzijn

van negativiteit 140

Bewustzijn

van oorzaak en gevolg 245
Bezig zijnmet jezelf 33
Bidden(algemeen) 36

Bidden

gebed voor heling 17
Bijbelde boom van onsterfelijkheid 66

Bijbel

en het vierde commitment 1, 102, themalezing 2a

Bijbel

Genesis 99

Bijbel

het Onze Vader 9, 99

Bijbel

vragen n.a.v. bijbelteksten themalezing 2a, 2b

Bijbel

word als kinderen 82
Bijbelteksteneetvoorschriften 101

Bijbelteksten

ik ben de weg, de waarheid en het leven 248

Bijbelteksten

Jezus en de woestijn 22

Bijbelteksten

Jezus en Petrus 19

Bijbelteksten

Job 49

Bijbelteksten

maak geen afgodsbeeld 52

Bijbelteksten

over Pasen 56

Bijbelteksten

over Pinksteren 14

Bijbelteksten

Pasen, Opstanding, Verrijzenis 56

Bijbelteksten

Pinksteren, vreemde talen spreken 14

Bijbelteksten

Uw wil geschiede 9, 15, 38, 99

Bijbelteksten

verlossing 22, 137, 162, 158

Bijbelteksten

vreze des Heeren 102
Bijgeloofaanleiding voor negativiteit en pessimisme 236
Blinde vlekten aanzien van je proces 109, 218
Boodschapover de functie van het (Amerikaanse) Centrum Int. Publicatie: H
Boosheidangst voor gerechtvaardigde boosheid 133

Boosheid

durven ervaren van boosheid 191

Boosheid

en angst voor liefde 133

Boosheid

subjectieve en objectieve boosheid 105

Boosheid

vervorming van boosheid 102

Boosheid

zonde van 102
Broederschapgroepsbewustzijn 256
Buitenste zie ook: binnenste
Catastrofedoor overactiviteit 98
Celibaat 44
Centrumboodschap over functie vh (Amerikaanse) C Int. Publicatie: H
Chakra 170, 172, 173
Christenenen Joden 19

Christenen

massa beelden van Joden en Christenen 247, 258
Christusbewustzijn 221
Commitment 129, 169, 235
Communicatieen samenwerking 80

Communicatie

en weerstand 88

Communicatie

in de Nieuwe Tijd 257

Communicatie

met de geestenwereld 21, 43

Communicatie

met goddelijke sferen 17, 28

Communicatie

met hoger zelf en lager zelf 14

Communicatie

op innerlijk en uiterlijk niveau 254

Communicatie

op onbewust niveau 60

Communicatie

tussen man en vrouw 62
Communismeconflict met kapitalisme 242, themalezing 10
Compassieen medelijden 94, 94, 107
Competitie 198
Computerinvloed van themalezing 10
Concentratieen gebed 36

Concentratie

en observatie van je denken 68

Concentratie

oefening in zelfobservatie 71
Concentratiekamp 41
Conclusiesverkeerde conclusies 38
Conflictals oorzaak van pijn 140

Conflict

en dualiteit 81

Conflict

en dualiteit 143

Conflict

in de spirituele wereld? themalezing 10

Conflict

innerlijk conflict 11, 93

Conflict

met de tijd 112

Conflict

tussen positief en negatief plezier 140
Confrontatiemet eigen fouten 7, 26
Constructiviteiten destructiviteit 141
Contact 149

Contact

angst voor contact 138, themalezing 4b

Contact

met de geestenwereld voor advies 11, 47, themalezing 1,3,4b

Contact

met de levenskracht 113, 126

Contact

met een dode 146, 148, themalezing 1

Contact

met je goddelijke centrum 137

Contact

met je werkelijke zelf 94

Contact

met persoonlijke gidsen 11

Contact

met spiritueel ontwikkelde mensen 7
Contractieen expansie 187, 235

Contractie

en vicieuze cirkel 187
Controlebehoefte aan 113

Controle

door het ego 152, 153

Controle

innerlijke en uiterlijke controle 134

Controle

loslaten van 127, 130

Controle

vasthouden en terugtrekken 138

Controle

verlies van 138
Creatieve krachtenen verantwoordelijkheid 72, 129, 200
Creatieve leegte 224
Creatieve ontvankelijkheid 206, themalezing 5
Creativiteiten energie 168

Creativiteit

en kracht 159
Criminaliteit 83
Crisishulp bij 239, themalezing 9

Crisis

in de mensheid 120

Crisis

spirituele bedoeling van 183

Crisis

tijdens perioden van groei 120
Dagdromenen geïdealiseerd zelfbeeld 98

Dagdromen

voordelen en nadelen van 15, 98

Dagdromen

vrees voor en plezier van 15, 80, 98
Dagelijkse terugblik 28, 124
Democratie 242
Denkenabstract en afgesneden 217

Denken

als gevoel 217

Denken

belemmering voor spiritualiteit 104

Denken

en bewustzijn 175

Denken

en liefde 243

Denken

en wishful thinking / wensdenken 236

Denken

het proces van denken 68

Denken

in relatie tot woorden 233

Denken

negatief denkproces 175

Denken

niveaus van denken in de mens 193

Denken

oefening om gedachten te observeren 68, 249a

Denken

positieve gedachten 13

Denken

voorgrond- en achtergrondgedachten 68
Depressiedefinitie 106, themalezing 4b

Depressie

en zelfmedelijden 106

Depressie

verdringing van 106
Dienstbaarheidaan het grotere geheel 223
Dierende gevoelens van dieren 17, themalezing 6

Dieren

dood van dieren 42
Disciplinein je proces 95, 153

Discipline

mannelijk en vrouwelijk principe 122

Discipline

zelfdiscipline 104, 205, 231
Disharmonie 11
Dodenvan het levenscentrum 139
Doelvan het Pad 204
Doelgerichtja of nee 125, 256
Dood 154, 154

Dood

bang zijn voor 31, 123, 130, 158, 158, 168, 226, 230

Dood

contact met een overledene 146

Dood

en dualiteit 123

Dood

omgaan met 81

Dood

spirituele dood 2

Dood

van baby's 34

Dood

van de Joden in de Tweede Wereldoorlog 41, 83

Dood

van dieren 42
Dood gaanhet proces van 167, 216
Dood van baby's 34
Doodsangst themalezing 4a
Doodsheidgebrek aan gevoel 167
Drijfveervoor kracht 84
Droefheid 4, 106
Dromeninterpretatie van 80
Dualiteit 98, 116, 118, 123, 136, 172

Dualiteit

angst voor het onbekende 123

Dualiteit

basis houdingen 128, 164

Dualiteit

beperkingen door 128

Dualiteit

bewegelijkheid tegenover ontspannenheid 135

Dualiteit

conflict in de wereld van 81, 143

Dualiteit

eenheid en het groeiproces 144

Dualiteit

ego en dualiteit 143

Dualiteit

en eenheid 143

Dualiteit

en eigenliefde 240

Dualiteit

en overdracht 118

Dualiteit

en schijnbare tegenstellingen 159

Dualiteit

en wereldopvatting 253

Dualiteit

leven en dood 123

Dualiteit

ouders als spiegeling van jou 118

Dualiteit

overwinning van dualiteit door Jezus Christus 82

Dualiteit

relaties als uitdrukking van je basis-dualiteit 118

Dualiteit

wat betreft geven en ontvangen 100

Dualiteit

zelfcreatie tegenover creatieve kracht 129

Dualiteit

zie ook: tegenstellingen
Duivel 248
Dwang 47, 77, 84

Dwang

en agressie 107
Dwangmatigheid 50, 77, 186
Dwingende stroomemotionele afhankelijkheid 157, 157, 163, 213

Dwingende stroom

en zelfmedelijden 106

Dwingende stroom

o.a. in de kindertijd 71, 73

Dwingende stroom

om liefde te ontvangen 103
Dynamiekvan groei 178, themalezing 5
Echtscheiding 44
Eenheiden dualiteit 143

Eenheid

groeiproces 144

Eenheid

leven 159

Eenheid

principes van, schijnbare tegenstrijdigheden in 127

Eenheid

van ruimte tijd en beweging 112

Eenheid

verlangen naar 143
Eenwording 207
Eenzaamheid 191
Eetvoorschriftenin Bijbel, Islam en jodendom 101
Ego 132, 158, 203

Ego

angst voor het laten gaan 142

Ego

bewuste en onbewuste delen 182

Ego

controle door 152, 153

Ego

en identificatie in kinderen 1

Ego

en negatieve magnetische velden 42

Ego

en transcendentie 199

Ego

en ware zelf 132

Ego

in misvorming 85

Ego

loslaten van 150, 161, 199

Ego

ontwikkeling van ego in kinderen 132

Ego

te groot en te klein 132

Ego

zelf-wil 132
Egocentriciteitovergang in liefde 75
Egocentrisch-excentrisch 127
Egoïsmeen onbaatzuchtigheid 56, 164

Egoïsme

misvattingen over 64, 223
Egypteverval van cultuur 120
Eigenliefde 53, 233, 240
Eigenwaarde 233
Eigenwil 27, 126, 184, 186

Eigenwil

en ego 132

Eigenwil

en overgave 15

Eigenwil

tegenover vrije wil 30

Eigenwil

trots en angst 30, 123

Eigenwil

vrije wil en Gods wil 30, 52
Eigenzinnigheiden autoriteit 46

Eigenzinnigheid

en ziekte 69

Eigenzinnigheid

perfectionisme 97

Eigenzinnigheid

verwerping van het leven 108
Eisenherkennen van 122

Eisen

in relaties 111, 122

Eisen

invloed op jezelf en anderen 111, 112

Eisen

invloed op zielssubstantie 111
Elektromagnetisch veldvan psyche 60
Elektroshocktherapie 80
Emoties 25, 43, 89, 97, 119

Emoties

afstompen van 101

Emoties

algemeen versus kinderlijk 85

Emoties

en bewustzijn 119

Emoties

en communicatie 98

Emoties

en leven in het nu 112

Emoties

en liefde 240

Emoties

en niveau van perfectie 141

Emoties

en plezier 177

Emoties

en rijpheid 49, 100

Emoties

en verdediging 101

Emoties

en wederkerige beïnvloeding 185

Emoties

het dramatiseren van 90

Emoties

in conflict met elkaar 86

Emoties

in relatie met verstand en wil 165

Emoties

m.b.t fysieke, mentale en spirituele groei 89, 89

Emoties

overgevoeligheid voor 141

Emoties

samengaan van emoties in een relatie 207

Emoties

versus gevoel 111

Emoties

zie ook: gevoelens
Emotionele afhankelijkheidnegatief effect van 157, themalezing 4a

Emotionele afhankelijkheid

van opinies van anderen 57, 80, 88
Energieen bewustzijn 197, 217

Energie

en creativiteit 168

Energie

omzetting van energie door recreatie 208

Energie

vermogen, stuwkracht 84
Energie-uitstralingwaarneming van 222
Energiecentraopen en gesloten 170, 213

Energiecentra

openen 172, 173
Engelbewaarder 45
Entiteitvraag over entiteit 230
Ernstigte 151
Eros 44, 122, 251
Erotische reactie 119
Ervaringbeweging bewustzijn 119

Ervaring

er uiting aan geven 166

Ervaring

innerlijke en uiterlijke 191

Ervaring

levenskracht 119

Ervaring

meditatie: je openen voor nieuwe ervaring 203

Ervaring

van God 255
Essentieen oorsprong van afwijkingen 219
Eva Pierrakosgeschiedenis mediumschap Int. Publicatie: Z

Eva Pierrakos

hoofdstuk 3 uit nooit gepubliceerde manuscript Int. Publicatie: G
Evenwicht 137, 146, 228
Evolutie op aarde 103
Existentiële angst en verlangen 243
Expansieen contractie 187
Extase 18
Feodalisme 242
Financiële veiligheidverlangen naar 56
Financiënzorg voor het (Amerikaanse) centrum themalezing 8
Findhornuitwisseling met Phoenicia 74
Focussenop innerlijke leegte 256

Focussen

op innerlijke stemmen positieve en negatieve) 220

Focussen

op scheppingsvermogen 208
Force ('The Force', de Helende Kracht) 186
Foutenen zelfconfrontatie 7

Fouten

gehechtheid aan 31

Fouten

invloed van fouten van anderen themalezing 4b

Fouten

je fouten vinden 26, 33, 38

Fouten

onder ogen zien van 27, 28

Fouten

van anderen zoeken 77
Frustratieacceptatie van 179

Frustratie

en depressie 106

Frustratie

verwerken in leiderschap 95, 149, 173, 237
Fysieke samensmelting 207
Gebeden psychologie 92

Gebed

het effect op anderen themalezing 3

Gebed

je beeld vinden door 39

Gebed

meditatie 50, themalezing 3

Gebed

onze verhouding tot 105, 105

Gebed

problemen met bidden themalezing 3

Gebed

stil gebed 42

Gebed

voor heling 17

Gebed

voor vrede themalezing 3

Gebed

zie ook: bidden

Gebed, meditatie

concentratie 36
Gebed, verzoek, bede 35, 36, 39, themalezing 3
Geboorte 34

Geboorte

opnieuw geboren worden in huidige incarnatie 230, 255
Geboorte en karma 132
Geboorteproceseen kosmische polsslag 255
Geduldambitie 72
GeestGoddelijke kern voor beweging op alle lagen 203

Geest

zie ook: psyche
Geestenaantrekkingskracht van positieve en negatieve 16

Geesten

leren de geesten talen? 14
Geestenwereldcontact met 47

Geestenwereld

herscheppen in de geestenwereld 25

Geestenwereld

verhouding met de sterren 15
Geheimhoudingen politiek 252

Geheimhouding

in relatie 252
Gehoorzaamheiden godsdienst 88
Geïdealiseerd zelfbeeldalgemeen 58, 83, 84, 130

Geïdealiseerd zelfbeeld

behoefte aan 92

Geïdealiseerd zelfbeeld

en dagdromen 98

Geïdealiseerd zelfbeeld

en masker 83

Geïdealiseerd zelfbeeld

en schaamte 117

Geïdealiseerd zelfbeeld

en werkelijke zelf 83, 86

Geïdealiseerd zelfbeeld

versus bewustzijn van hoger zelf 9
Geldingsdrang 121

Geldingsdrang

royaal of zuinig 184
Gelijkwaardigheid 242

Gelijkwaardigheid

van mensen 229
Geloofen moed 236

Geloof

en twijfels 221
Geluk 5, 11

Geluk

en zelfverantwoordelijkheid 100

Geluk

en zelfzuchtigheid 64, 111

Geluk

tegengewerkt door perfectionisme 97

Geluk

verlangen naar 58
Gemeenschapsgevoelen zelfbehoud 85, 86
Gemoedstoestandende betekenis en het scheppen van 211
Genadewat is dat? 250, themalezing 1
Genezing themalezing 6

Genezing

en gebed 17
Genietenen liefde 174

Genieten

is het levensritme volgen 177

Genieten

je leven als manifestatie van 119, 159, 164
Genotangst ervoor en verlangen ernaar 150, 170

Genot

angst voor genot 130, 148, 155, 158, themalezing 4b

Genot

en negativiteit 135

Genot

en veiligheid 86

Genot

verrukking en schijnverrukking themalezing 3
Gespannen zijnsoorten van 213
Gevechtmet jezelf 114, 167, 239
Geven 155

Geven

en ontvangen 233, 250
Gevoelens 111, 191

Gevoelens

alles durven voelen 1, 165, 200

Gevoelens

angst voor 25

Gevoelens

angst voor 165, 166

Gevoelens

conflict tussen bewuste en onbewuste 45

Gevoelens

doordringen in het heelal 203

Gevoelens

en gedachten 217

Gevoelens

in relatie met verstand en wil 165, 168

Gevoelens

in spiritueel lichaam? 51

Gevoelens

je terugtrekken uit je gevoelswereld 89

Gevoelens

manipulatie van 97

Gevoelens

meditatie: door gevoelens heen gaan 190

Gevoelens

niveau van gevoelens 163

Gevoelens

onderscheid met emoties 111

Gevoelens

overdrijven van gevoelens 77

Gevoelens

reële en irreële gevoelens 147, 147, 152

Gevoelens

transformatie van gevoelens 203

Gevoelens

uitfreaken van gevoelens 133

Gevoelens

van dieren 17, themalezing 6

Gevoelens

van innerlijk dood zijn 167

Gevoelens

van wrok 32

Gevoelens

zie ook: emoties
Gewetenopgelegd geweten en lager zelf 116
Gewoonte 105
Gezagen schending van de wet 46, 47

Gezag

kind en volwassene 46
Gezag en wetshandhaving 46

Gezag en wetshandhaving

47
Gezondheiduitleg van 49, 101

Gezondheid

zielssubstantie, gezonde en ongezonde 111
Gezondheid emotioneleherstel van echte schuld 109
Gidscontact met persoonlijke gids 11
Gnosticisme 74
Godals creator 20

God

beschrijving van 52

God

communicatie met 28, 17

God

en dankbaarheid 112

God

en genade 250

God

en liefde 115

God

God, de mens en het universum Int. Publicatie: G

God

het ervaren van God 255

God

mannelijke en vrouwelijke aspecten 20

God

offeren voor 37

God

ontwikkelingsfase in onze relatie met 105

God

overgeven aan 210, 213, 245

God

persoonlijkheid en principe 9, 20

God

richten tot 9, 35

God

vinden van 9

God

vraag over God 126

God

werkelijk en vals vertrouwen 116

God

wil van 28, 29
Goddelijk bewustzijn 50
Goddelijke aspecten (lichtkracht) 30
Goddelijke kern 165

Goddelijke kern

contact met en afscheiding van 137, 165

Goddelijke kern

doordringen van goddelijke lichtvonk 203

Goddelijke kern

meditatie om contact te maken met 137
Godsbeeld 88, 105, 125

Godsbeeld

oorsprong van en ontwikkelen van 52

Godsbeeld

versus eigen belangrijkheid 57
Goed en kwaad 222
Goede Vrijdag, kruisiging 82
Goedheid 47

Goedheid

valse goedheid en sentimentaliteit 47, 151
Goedkeuringafhankelijkheid van 57

Goedkeuring

versus afkeuring 42
Groeiangst voor groei 144

Groei

crisis 120

Groei

emotioneel, mentaal, fysiek, spiritueel 89

Groei

herstellen van fouten 144

Groei

mensheid 120

Groei

op fysiek niveau 89, 193

Groei

proces en betekenis van 144

Groei

willekeurige en onwillekeurige functies 178
Groeiennaar eenheid en/of dualiteit 144, 178
GroepsbewustzijnNieuwe Tijd 257

Groepsbewustzijn

versus individueel bewustzijn 225
Grootsheidaanspraak maken op vermogen tot 212
Grote Verzoendag themalezing 2a
Guidance (Leiding)innerlijke 224
Gulzigheidzonde van 102
Haast themalezing 4a
Haat 226, 240
Harmonie 98, 138, 205, 228

Harmonie

liefde als basis van 133
Hartkloppingen 132
Hebzuchtde zonde van 102
Hedenvlucht van het 215
Heelalsamentrekking en uitbreiding 55
Heilige Geest themalezing 2a
Hel 21
Helinggebed voor heling 17

Heling

van innerlijke splitsing 160
Helpenen hulp vragen 7
Helperschap themalezing 8, 9

Helperschap

eerste vereisten 48

Helperschap

en spirituele gemeenschap themalezing 9
Herscheppenin relaties 166
Hersenenontwikkeling 218
Het onze vaderGods gebed vertaald 9, 99
Het Padals een levend organisme 112

Het Pad

basisprincipes van het pad 193

Het Pad

begin van je wenden tot God 35

Het Pad

doel je spiritueel centrum ontdekken 116

Het Pad

drie vormen van zijn in 249a

Het Pad

en de helpers (en weerstand tegen hen) themalezing 9

Het Pad

en de taal van het onbewuste 124

Het Pad

en gebed 36

Het Pad

en kinderen 1, themalezing 7

Het Pad

gekleurde mensen op het Pad 255

Het Pad

het gaat niet om resultaat 69

Het Pad

hoe komen de lezingen tot stand? 20, 108, 241

Het Pad

je eerste stappen 25, 26, 28

Het Pad

je tijd verdelen op het pad 249a

Het Pad

jezelf ontvluchten 27

Het Pad

obstakels op je pad 49

Het Pad

ontwikkelingsfasen in 105

Het Pad

terug naar je oorspronkelijk niveau 141

Het Pad

versus psychologie 116, 204

Het Pad

wat is Het Pad? 204, themalezing 8

Het Pad

weerstand om contributie te betalen 245
Hiernamaalsleven in het hiernamaals 12
Hindoefilosofieen gevallen engelen 14
Hitler themalezing 10
Hof van Edenboom van onsterfelijkheid 66
Hoger zelfcommunicatie met lager zelf 257

Hoger zelf

identificatie met 195

Hoger zelf

schaamte voor 66

Hoger zelf

strijd met lager zelf 25

Hoger zelf

wat is het Hoger zelf? 14, 184
Homoseksualiteit 53
Hoofdzondende zeven hoofdzonden 102
Hoopen hopeloosheid 151, 213
Hopeloosheiden depressie 106
Hormonenwaarom twee soorten? 62
Hulpcontact met spiritueel ontwikkelde mensen 7

Hulp

van God 88

Hulp

vragen om hulp en hulp geven 7, 7, 17
Hulp verlenenaan het Pad 249a

Hulp verlenen

en onzelfzuchtigheid 237

Hulp verlenen

in liefde 35

Hulp verlenen

verkeerd idee over 138
Hulp vragendoor helper tijdens opleiding themalezing 6
Huwelijk 44, 62

Huwelijk

en liefde 102

Huwelijk

in de Nieuwe Tijd (New Age) 251

Huwelijk

inzegening in Phoenicia in 1975 239

Huwelijk

ontwikkeling en spirituele betekenis van 251

Huwelijk

tussen broers en zussen 15
Hypnose themalezing 11
Ideaalbeeld zie ook: geïdealiseerd zelfbeeld
Identificatie(fases van) identificatie met je ware zelf 189

Identificatie

in de ontwikkeling van het kind 113

Identificatie

met hoger en lager zelf 195

Identificatie

met Ja- of Nee-stroom 125, 158

Identificatie

met jezelf 113

Identificatie

met rolmodellen 210

Identificatie

positieve en negatieve 113
Identiteit 232
Illusieafgrond van 60

Illusie

angst voor jezelf is illusie 136

Illusie

en onderdrukking van liefde 133

Illusie

en overdracht 118

Illusie

en realiteit 71, 128, 147
Impressiesversus expressies 131
Impulsnieuwe impuls in de Nieuwe Tijd 256

Impuls

omgaan met negatieve impulsen 183
Incarnatie 12, 12, 34, 53, themalezing 11

Incarnatie

opnieuw geboren worden in hetzelfde leven 230
Individualisme 255
Individueel bewustzijnversus groepsbewustzijn 225
Innerlijk evenwicht 137
Innerlijk levensritme 258
Innerlijk proces 218
Innerlijke belemmeringen 238
Innerlijke en uiterlijkverbinding krijgen tussen 115, 218
Innerlijke en uiterlijk centrum 186

Innerlijke en uiterlijk centrum

209

Innerlijke en uiterlijk centrum

verandering 186
Innerlijke en uiterlijkecommunicatie 231

Innerlijke en uiterlijke

ervaring 191

Innerlijke en uiterlijke

ontspanning 173

Innerlijke en uiterlijke

wanorde 205

Innerlijke en uiterlijke

werkelijkheid 211, 256

Innerlijke en uiterlijke

wetten 227

Innerlijke en uiterlijke

wil 18, 29, 64, 134
Innerlijke gespletenheidheling van 160
Innerlijke krachten het gevecht met jezelf 114
Innerlijke leegteaandacht voor 256
Innerlijke leidingen creatieve leegte 224
Innerlijke ruimtede echte wereld 256
Innerlijke werkelijkheiddrie niveaus van werkelijkheidsbeleving 162
Inperking 55
Inspannenna denkbeeldige beperking 128
Instinct 119

Instinct

tegenwerken 116
Integratietussen man en vrouw 207
Intelligentieen verstand 95
Intentienegatieve intentie 195, 196, 198
Intimiteittussen groepsleden themalezing 8
Introvert 115
Intuïtie 55, 72, 72
Inwijding 15
Inzichtin je armoede themalezing 10
Ja- en Nee-stromen 124, 160, 164, 186
Ja-stroomgetransformeerd van Nee-stroom 129

Ja-stroom

overgang naar van Nee- naar Ja-stroom 125
Jaloersheid 198
Jezus Christus themalezing 2a,2b

Jezus Christus

19, 22, 25, 42, 246, 247, 248, 255, 257

Jezus Christus

en de parabelen (gelijkenissen) themalezing 2a , 2b

Jezus Christus

òf de gids die tot ons spreekt themalezing 1

Jezus Christus

symbool voor dualiteit 82
Job 49
Jodendood in Tweede Wereldoorlog 83

Joden

en massa beelden 247

Joden

teksten verwijzend naar joden 45, themalezing 2a
Joden en Christenen 19, 247, themalezing 2b
Kanaalvan een open kanaaal 234
Kapitalisme 242
Karaktertransformatie van het 145, 146
Karma 111

Karma

en beelden 41

Karma

en geboorte 34, 132

Karma

verbinding met vorige levens 118
Kernbinnenste en buitenste 209

Kern

leven naar je kern toe 168
Kerstmisoverwegingen op Kerstdag 219, 239
Kiezen 115
Kinderenen angst voor ruziënde ouders 103

Kinderen

en autoriteit 46

Kinderen

en autoriteit 50

Kinderen

en nieuwsgierigheid 231

Kinderen

en ontwikkeling van het ego 132

Kinderen

en ouders 66, 73, 99

Kinderen

en trauma 171

Kinderen

houden van iemand? 89

Kinderen

kinderen op het Pad themalezing 7

Kinderen

op het Pad Int. Publicatie: K

Kinderen

opvoeding en onderwijs in de Nieuwe Tijd 231

Kinderen

schijnbaar plezierige jeugd 117

Kinderen

vragen over en n.a.v. kinderen themalezing 7
Kinderlijk verlangennaar Utopia 60
Kinderpijnen geïdealiseerd zelfbeeld 58
Kinderpijnen 73, 171
Kleptomanie themalezing 5
Kleurlingenmeer kinderen daar geboren? themalezing 11
Koningschap 242
Koninkrijk der hemelen 162
Kosmisch bewustzijn 217
Kosmisch gevoelen creativiteit 200
Kosmisch levensboek 249
Kosmische energie 151

Kosmische energie

151
Kosmische krachtenversus ego 185
Kosmische principes 55
Krachten agressie 84, 86

Kracht

Helende kracht: 'The Force' 186

Kracht

van creativiteit 159

Kracht

van het woord 233

Kracht, macht

en je scheppingsvermogen 208
Krachtveldendemagnetisering van 201
Kritiek hebbenals verdediging 101
Kruisweg van Jezus themalezing 2a
Kunsten spirituele ontwikkeling themalezing 10
Kwaadconcept van 134

Kwaad

en egocontrole 134

Kwaad

en goed 222

Kwaad

en wederkerigheid 185

Kwaad

omzetting van kwaad 184

Kwaad

ontstaan van 21, 162, 197, 203

Kwaad

personificatie van 248

Kwaad

principes van 248

Kwaad

soorten van 134

Kwaad

strijdende krachten van 248

Kwaad

traagheid, inertie 244

Kwaad

worden 107
Kwetsbaar zijndoor verkeerd begrip van de werkelijkheid 139
Kwetsbaarheidangst voor pijn 252
L.S.D. 154
Lager zelfacceptatie van 224

Lager zelf

communicatie met hoger zelf 257

Lager zelf

definitie van 116

Lager zelf

en gevecht met hoger zelf 15, 25

Lager zelf

en gevecht met opgelegd geweten 116

Lager zelf

en wil 222

Lager zelf

en ziekte 14

Lager zelf

identificatie met het 195

Lager zelf

onderdrukken van 116

Lager zelf

transformatie van het Lager Zelf 222

Lager zelf

vergeving van het 226

Lager zelf

vermijden van 109

Lager zelf

wat is het Lager zelf? 14
Laksheidis kwaad 244
Leegtecreatieve leegte 224

Leegte

innerlijk focussen op 256
Leiderschapconflicten naar themalezing 9

Leiderschap

en omgaan met frustraties 237
Leiderschap de schuld geven themalezing 9
Leiderschap van het Pad themalezing 9
Lerenopvoeden en onderwijs in de Nieuwe Tijd 231
Levenafwijzen van 108, 167

Leven

als manifestatie van tegenstellingen 159

Leven

de roep van de levensstroom 115, 145

Leven

een kosmische polsslag 255

Leven

en de universele levenskracht 152, 159

Leven

en dood 130, 157, 164

Leven

in het NU 113

Leven

je al of niet inzetten 166

Leven

mensgericht 147

Leven

met anderen 106, 118

Leven

naar je kern toe of er vandaan 168

Leven

negatieve betrokkenheid op het leven 118

Leven

versus niet leven 147, 226
Leven en dualiteit 123
Leven op andere planeten 16
Leven van een cel 226
Levendigheid 224
Levens mogelijkheden 157
Levensangst 158
Levensblijheid 119
Levenscentrumen kwetsbaarheid 139

Levenscentrum

plaatsbepaling 146

Levenscentrum

sexual center 172

Levenscentrum

solar plexus centrum 172

Levenscentrum

wils (ego) centrum 172
Levensdoel 159, 213
Levenskracht 48, 148, 158, 172

Levenskracht

aantrekkingskracht naar het negatieve 135

Levenskracht

blokkering van 43, 48

Levenskracht

en bewustzijn 119

Levenskracht

en de wil 126

Levenskracht

en eros 122

Levenskracht

en het ego 152

Levenskracht

en je geslachtsdelen 150

Levenskracht

en lijden 135

Levenskracht

en perfectionisme 126

Levenskracht

en sociale taboes 119

Levenskracht

fixatie op 119

Levenskracht

het niet bewustzijn van 151

Levenskracht

in contact zijn met 56, 113, 126

Levenskracht

overwinnen van de blokkades 48, 179
Levenslessen 231
Levensmoeheidliefde en innerlijk conflict 4
Levensplangoddelijk plan van het leven 1
Levensritme 258
Levensstrijd 114, 253
Levensstroomroep van de l en je antwoord er op 145
Levenstaak 216
Levenszaak 226
Lezingenvoorbereiding in de spir. Wereld 241
Lichaamsspanning 173
Lichthartigheid 151
Liefde 89, 99, 102, 155, 161, 202, 240

Liefde

angst als blokkering voor liefde 107

Liefde

angst voor 72, 72

Liefde

angst voor 155

Liefde

bereidheid tot 161

Liefde

dwang om lief te hebben 103

Liefde

en acceptatie van liefde 115

Liefde

en betrouwbaarheid 74

Liefde

en beweging van de ziel 133

Liefde

en emoties 240

Liefde

en God 115

Liefde

en levensmoeheid 4

Liefde

en minderwaardigheid 133

Liefde

en negatieve wil 103

Liefde

en niet liefde 133

Liefde

en onderwerping 72, 84, 86

Liefde

en schuld door geen liefde te geven 49, 108, 108

Liefde

en seksualiteit 253

Liefde

en spirituele groei 89

Liefde

en vrijheid 240

Liefde

en waarheid 221

Liefde

evenwicht in 137

Liefde

geen gebod, maar spontaan 32, 51, 133

Liefde

geven en ontvangen 35

Liefde

houden van de tegenovergestelde sekse 123

Liefde

je naaste liefhebben zoals jezelf (bijbeltekst) 30

Liefde

misvatting rondom liefde 72

Liefde

onderdrukking van en illusie over 133

Liefde

onderdrukking van het verlangen naar liefde 69

Liefde

plezier in 174

Liefde

schending van de wet van liefde 161

Liefde

subjectiviteit en objectiviteit 42

Liefde

transformatie van liefde vanuit egocentriciteit 75

Liefde

verlangen om bemind te worden 71

Liefde

verstand, wil en gevoel 240

Liefde

zonde tegen liefde 102

Liefde

zonder angst 146

Liefde

zie ook: &3
Liefde voor je zelfen dualiteit 240

Liefde voor je zelf

juiste en verkeerde soort 53

Liefde voor je zelf

sleutel tot geluk 53, 150, 233
Liefhebbenen bewustzijn 115
Liegen 52
Lijden 82

Lijden

angst voor 75, 105

Lijden

levenskracht en negatieve situaties 135
Loslatenen groei 94, 144

Loslaten

let go, let God 213

Loslaten

van angst 158, themalezing 4a

Loslaten

van behoeften 92, 93

Loslaten

van controle 127, 130, 239

Loslaten

van het ego 141, 142, 153

Loslaten

van het zelf d.m.v. meditatie 138

Loslaten

van negativiteit 142, 142

Loslaten

van oordelen 239

Loslaten

van verlangens 39

Loslaten

van zelfhaat 240

Loslaten

versus regelen 228
Lucifer 2, 22, themalezing 10
Luiheiddynamiek van luiheid 98, 150, 190

Luiheid

zonde van 102
Maagd Maria 43
Machtwerkelijke waarden en schijnwaarden 232
Macrokosmosversus microkosmos 120
Magnetische velden(loslaten van) negatieve magnetische velden 142, 142
Manen vrouw 56, 62

Man

incarnatie als een man 53

Man

wantrouwen tegen vrouw 229

Man

zelfrealisatie als een man 122
Manipulatieen relaties 106

Manipulatie

van gevoelens 97
Manlijke aspecten van God 20
Mannelijke principediscipline en loslaten 122

Mannelijke principe

en het scheppingsproces 169
Mannelijke rolangst voor 140
Mannencommunicatie tussen man en vrouw 62

Mannen

in de Nieuwe Tijd 229, 247

Mannen

massabeelden van mannen en vrouwen 62

Mannen

relaties met vrouwen 44, 147, 180
Mannen en vrouwenzelfvervulling door werkelijk m of v te zijn 122
Maria(bijbeltekst) 43
Maskereen rol spelen/zelfvervreemding themalezing 5

Masker

en geïdealiseerd zelfbeeld 83

Masker

en psychotherapie 14

Masker

wat is dat? 14
Masochismesadisme 99
Massabeeld 45, 45, 102

Massabeeld

en godsbeeld 57

Massabeeld

over Christenen en Joden 247

Massabeeld

van eigenbelangrijkheid 57
Materialismeals een principe van het kwaad 248
Materieals een vorm van leven 226

Materie

wereld van materie en geestelijke wereld 15
Materiële wereldde schepping van 21

Materiële wereld

en technische vooruitgang themalezing 10
Medelijdenmededogen, compassie 94, 94, 107

Medelijden

zelfmedelijden 4, 53
Mediamiekonderscheid met intuïtie 220, themalezing 1
Mediamieke verschijnselen 41
Meditatiegebed 50

Meditatie

het proces van m. zoals in het Pad gehanteerd 2, 182

Meditatie

om door gevoelens heen te gaan 190

Meditatie

om je barrières te doorbreken 107

Meditatie

om onvolmaaktheden te zien 13

Meditatie

over loslaten 213

Meditatie

samenvatting van 194

Meditatie

stadia/fasen in gerichte leegheid 256

Meditatie

techniek van 25

Meditatie

wetten van scheppende meditatie 3, 27, 161, 194
Meditatiesdie contact maken met de goddelijke kern 137

Meditaties

het stoppen van het denken/gedachten 249a, themalezing 3

Meditaties

loslaten van het ik t.o.v. jou/de ander 138

Meditaties

om het obstakel naar je kern te boven te komen 107

Meditaties

om je denken waar te nemen 68

Meditaties

om je gebrek aan liefde te zien 133

Meditaties

om je onvolkomenheden te zien 13

Meditaties

om onbewuste zaken tot uiting te brengen 124

Meditaties

om verdoofdheid te overwinnen 134

Meditaties

open staan voor nieuwe ervaring(en) 203

Meditaties

over het beste aan het leven geven dat je hebt 138

Meditaties

rondom angst 133

Meditaties

visualisatie om met weerstand(en) om te gaan 114

Meditaties

zelfobservatie 71
Mediterenwat een wonder! 136
Mediumschapgeschiedenis mediumschap (publ. Eva) Int. Publicatie: Z

Mediumschap

wat is dat? (publ. Eva) Int. Publicatie: M
Meningreden om er een mening op na te houden 51
Meningenafhankelijkheid daarvan 57
Mensen de relatie met tijd 105, 112

Mens

en de relatie t.o.v. het leven 147

Mens

God, Mens en Universum Int. Publicatie: G

Mens

ontwikkeling van de mens 120, 127

Mens

wat is een mens? 101
Mens zijnconflicten op diverse niveaus van menszijn 140
Menselijke ontwikkelingfasen van/in 165, 187

Menselijke ontwikkeling

individu en mensheid 120

Menselijke ontwikkeling

wederkerigheid in de 185
Menselijke wetversus spirituele wet 255
Mensencrisis 120

Mensen

en bewustzijn 192, 192

Mensen

en de invloed van de spirituele wereld 15

Mensen

en de relatie met gebed 105

Mensen

en de relatie tot God 105

Mensen

en de weerstand tot ontwikkeling 147, 149

Mensen

en stages van groei 120

Mensen

en stagnatie in de pers. ontwikkeling 115

Mensen

gelijkheid tussen mensen 105, 229

Mensen

in de Nieuwe Tijd 225

Mensen

niveau van het denken bij de mens 193

Mensen

schepping van ziel van mens uit dier? 17

Mensen

verkeerde superioriteit van mannen 229
Mensheidgezien vanuit de spirituele wereld 14

Mensheid

pos. en neg. magnetische velden 142

Mensheid

schepping van de 21
Mentale blokkades 142
Mentale eenwording 207
Mentale niveauen wederkerigheid 185

Mentale niveau

groei in/van 89

Mentale niveau

verdediging van 101

Mentale niveau

wet van 141
Mentale ziekte 112, themalezing 6
Minderwaardigheidbelemmering voor geluk 133
Misvatting 157, 171

Misvatting

over liefde 72
Misvattingenover egoïsme 64, 223
Misvormingmisinterpretaties van traditie 246
Mobiliteit/beweeglijkheiden dualiteit 135

Mobiliteit/beweeglijkheid

ontspanning/relaxatie 135
Moed 43

Moed

244

Moed

en (bij)geloof 236, 236
Monarchie 242
Moraliteitmoraliseren 90, 90
Motievenvinden/ontdekken van je 74
Motivatie 157

Motivatie

en meningen 51

Motivatie

gebrek aan 74, 111
Mussolini (eigennaam) themalezing 10
Muurvan binnen in de mens 47, 48, 128
Mystiek 18
Mytheen persoonlijke ontwikkeling 111

Mythe

meer inzicht in betekenis van mythen 80
Nabijheidverlangen ernaar en angst ervoor 138
Natuuris die zo harmonisch? 98

Natuur

zelfregulerend 153
Nederlands padwerkvraag over themalezing 8
Nee- en Ja-stromen 160

Nee- en Ja-stromen

164
Nee-stroomangst er voor, schaamte ervoor 125

Nee-stroom

determinatie van 129

Nee-stroom

effect ervan op iemands pad 124

Nee-stroom

transformatie/verandering in Ja-stroom 125, 129

Nee-stroom

zielesubstantie en 125
Negatief begrip van het leven 213
Negatieve creatie 159
Negatieve energie 201
Negatieve impulsomgaan met 183
Negatieve intentie 195, 196
Negatieve magnetische velden 142
Negatieve patronen in relatie(s) 140
Negativiteitangst door verborgen negativiteit 136

Negativiteit

bewustzijn van 140

Negativiteit

en het plezier principe 135, 135

Negativiteit

en het plezier principe 135

Negativiteit

en pessimisme 236

Negativiteit

en positiviteit 148, 187

Negativiteit

gehecht aan de levenskracht 135

Negativiteit

interactie met 202

Negativiteit

onbewust 161

Negativiteit

resultaat ervan in de psyche 138

Negativiteit

seksualiteit en negatieve attitudes/houdingen 207

Negativiteit

uitkomen voor je negativiteit 166, 199

Negativiteit

verbergen van en overwinnen van 176
Neurose 94, 164, themalezing 6

Neurose

psychologie en oorzaken van 109
Nieuwe Tijd (New Age)(de) man/mens in de 225

Nieuwe Tijd (New Age)

bewustzijn in de 223

Nieuwe Tijd (New Age)

communicatie in de 257

Nieuwe Tijd (New Age)

groepsbewustzijn in de 257

Nieuwe Tijd (New Age)

huwelijk in de 251

Nieuwe Tijd (New Age)

man en vrouw in de 229, 247

Nieuwe Tijd (New Age)

onthulling van jezelf in de 257

Nieuwe Tijd (New Age)

opvoeding in de 231

Nieuwe Tijd (New Age)

politiek in de 242
Nieuwsgierigheid van kinderen 231

Nieuwsgierigheid van kinderen

249
Nuen de levenskracht 126

Nu

leven in en ontsnapping uit het eeuwige nu 215

Nu

leven in het nu 112, 113, 131, 150
Numerologie 103
Objectiviteiten subjectiviteit 42, 237

Objectiviteit

en woede 105
Oedipale situatie 66
Oefeningenervaren van nieuwe mogelijkheden 203

Oefeningen

in zelfobservatie 71

Oefeningen

om beelden te vinden 48

Oefeningen

om op gedachten te letten 68
Onaanvaardbaarheid themalezing 4b
Onafhankelijk/afhankelijk 80

Onafhankelijk/afhankelijk

150
Onbekendeangst voor het 123, 130
Onbewust 98

Onbewust

egocentrische 182

Onbewust

eisen 111

Onbewust

meditatie: onbewuste Nee-stroom overwinnen 124

Onbewust

verlangen 243

Onbewust

verlangen en bewust verlangen 31, 45
Onbewusteangst door de dood 123

Onbewuste

angst voor het andere geslacht 123

Onbewuste

creatie 124

Onbewuste

kun je dat instrueren? 72

Onbewuste

taal van het 124
Onbewuste geesthet ontvluchten van jezelf 27

Onbewuste geest

scheiding tussen bewuste geest en 159
Onbewuste wisselwerking 73
Onderbewustzijncommunicatie 60
Onderdanigheidals pseudo oplossing 84

Onderdanigheid

als pseudo oplossing voor pijn 100

Onderdanigheid

bij overgave 245

Onderdanigheid

en dwingende stroom 77

Onderdanigheid

en liefde 72, 84, 86

Onderdanigheid

en rebellie onder Christenen 247
Onderdrukkingvan behoeften en beelden 92, 93

Onderdrukking

van het verlangen naar liefde 69

Onderdrukking

van lager zelf 116

Onderdrukking

van positieve aspecten 68
Onderscheidtussen intuïtie en mediamiek 220
Onderwijzenen het onderbewustzijn 72

Onderwijzen

in de Nieuwe Tijd 231

Onderwijzen

tijdens slaap 30

Onderwijzen

van creativiteit 74
Ongeduldig 98
Ongelukeffect op anderen 126

Ongeluk

en plezier 135

Ongeluk

indicatie van ziekte 164

Ongeluk

verlangen naar 58
Ongelukkig voelenen je relatie 128
Onsterfelijkheid 234
Onthechten 5
Onthullingvan jezelf in de Nieuwe Tijd 257
Ontkennenvan gevoelens 190, 191
Ontkenningvan angst 238

Ontkenning

van het heden, het nu 215

Ontkenning

van leven 147
Ontspanningals een kosmische beweging 135

Ontspanning

en mobiliteit 135

Ontspanning

innerlijke en uiterlijke ontspanning 173

Ontspanning

interactie met spanning 163
Ontvangenbehoefte om te ontvangen 100, 100, 121

Ontvangen

en geven 233, 250

Ontvangen

en liefde 35

Ontvangen

verkeerde begrippen over ontvangen 138
Ontvankelijkheidonechte ontvankelijkheid 169

Ontvankelijkheid

scheppende ontvankelijkheid 206

Ontvankelijkheid

van geest 163, 224
Ontwikkelingdrang tot en weerstand tegen 147, 149

Ontwikkeling

en spirituele betekenis van huwelijk 251

Ontwikkeling

fasen van ontwikkeling in de mensheid 120, themalezing 10

Ontwikkeling

functies van 106

Ontwikkeling

grote overgang in ontwikkeling v.d. mens 75

Ontwikkeling

mens en bewustzijn 165

Ontwikkeling

spir. ontw. op aarde en/of in de geestenwereld 103

Ontwikkeling

van bewustzijn 127

Ontwikkeling

van hersenen 218
Onvolmaaktheiden vreugde, plezier 97, 97

Onvolmaaktheid

versus volmaaktheid 97, 234
Onvrijwilligebeweging 154
Onvrijwillige procestijdens groei 153, 161, 178
Onwetendheid 40
Onwillekeurige processen 153, 238
Onzelfzuchtigheid 223

Onzelfzuchtigheid

en egoïsme 56, 164

Onzelfzuchtigheid

en geven 237
Oogals een centrum van leven 172
Oordelenbijbeltekst 244

Oordelen

loslaten van 239
Oorzaakvan ziektes 40
Oorzaak en gevolg 100, 100, 102, 105, 107, 128, 141, 196, 200, 255

Oorzaak en gevolg

angst er voor 130

Oorzaak en gevolg

in het nu 139

Oorzaak en gevolg

op diverse niveaus van bewustzijn 245
Oost-West relatie 13
Oosterse religiesteksten in verband met 14, themalezing 10
Opgelegd geweteneffect van 116

Opgelegd geweten

gevecht met lager zelf 116
Opoffering 28, 227

Opoffering

voor God 37
Oppervlakkig zelfversus je ware zelf 104
Opvoeding in New Age 231
Opvoeding van kinderen 9
Ordeeen universeel principe 205
Orde en evenwicht 228
Orgasme 154
Ouderdomde spirituele betekenis daarvan themalezing 5
Oudersafwijzing van 99

Ouders

als weerspiegeling van je basis dualiteit 118

Ouders

en het vierde gebod 99

Ouders

en verwende kinderen 117

Ouders

invloed op je leven 115

Ouders

oneigenlijke indrukken van 99

Ouders

oorzaak van pijn 100

Ouders

verstandhouding tot 66, 73, 99
Overdrachten dualiteit 118

Overdracht

en illusie 118

Overdracht

en relaties 11, 73, 121
Overdrijving 71

Overdrijving

van emotie 77, 90
Overgaveaan God 245

Overgave

en onderdanigheid 254

Overgave

en strijd 253

Overgave

van het ego 161
Overvloeden acceptatie 130, 172
Overwinnenvan dualiteit 254
Padwerkbelangrijke begrippen Int. Publicatie: P

Padwerk

wat is Padwerk? 204
Pasenbijbeltekst 56
Passiviteit zie ook: activiteit
Perfectionismebelemmering tot geluk 97

Perfectionisme

en de levenskracht 126

Perfectionisme

streven naar volmaaktheid 170, 234

Perfectionisme

trots, eigenwil en angst 97
PersoonGod als een mens 20
Persoonlijke groeistagnatie in 115
Persoonlijke ontwikkelingeffect van mythen en sagen 111

Persoonlijke ontwikkeling

huidige staat van de 165
Persoonlijkheid 109

Persoonlijkheid

als herhaling v.h. universum 124

Persoonlijkheid

verschillende niveaus van 182

Persoonlijkheid

vervreemding van je 95
Pessimismeeen vorm van bijgeloof 236
Phoenicia themalezing 8
Pijnaccepteren van 167

Pijn

als gevolg van conflict 140

Pijn

angst voor en kwetsbaarheid voor pijn 252

Pijn

bij ziekte van kind themalezing 6

Pijn

dwang om pijn uit de kindertijd te creëren 73

Pijn

en genot 130, 160, 187

Pijn

ervaren 191, 205, 253

Pijn

spirituele waarde van pijn themalezing 6

Pijn

van onrecht 249

Pijn

van onvervulde behoeften 100

Pijn

van schuld en destructieve patronen 100, 201
Pijn en gevoelidentiek? 58
Pinksterenbijbeltekst over Pinksteren 14
Pistis Sophia 29, 30
Planvan uiterlijke naar innerlijke wetten 227

Plan

van verlossing 20, 21, 22
Planetenleven op andere planeten 16
Plezierbelemmerd door imperfectie 97, 97
Plezier principenegatief and positief 140, 140
Plezier, genotblokkades en emoties 177
Plichtin relatie tot moeten 47

Plicht

zonder liefde 53
Politiekgeheimhouding en beslotenheid 252
Politieke stelselsstructurele betekenis van 242
Positief denken 13, 49
Positieve en negatieve geestende aantrekkingskracht van 16, themalezing 1
Positieve gerichtheid 198
Positieve kernen negatieve trekken 219
Positiviteiten het genotsprincipe 140, 140

Positiviteit

en negativiteit 148, 187

Positiviteit

onderdrukking van 68, 160
Pratentherapeutische waarde van 125
Pretentie 98, 128, 157
Principedrie kosmische principes 55

Principe

God als 20
Principesvan het kwaad 248

Principes

van Padwerk 193

Principes

zie ook: wetten
Privacyen geheimhouding 252

Privacy

en politiek 252

Privacy

en relatie 252
Problemenoplossen in de slaap 98
Procesgroeien naar heelheid 178
Projectie 215
Promiscuïteit 116
Provocatie 73
Psycheactiviteit en ontvankelijkheid 163

Psyche

elektromagnetisch veld van de 60

Psyche

en universeel leven 159

Psyche

receptiviteit/ontvankelijkheid 224

Psyche

relatie tussen het bewuste en het onbewuste 72, 159, 163

Psyche

relatie tussen lichaam en psyche themalezing 3

Psyche

rigiditeit en flexibiliteit 203
Psychiatriewaarom geestesziekten? 12
Psychisch kernpunt 154

Psychisch kernpunt

170
Psychische interactievan negativiteit 202
Psychische krachtontwikkeling van 41
Psychologieen gebed 92

Psychologie

en het Pad 116
Psychopathie 249a
Psychosomatische ziekte 17, themalezing 6
Psychotherapieen begeleiding vanuit de spirituele wereld 189

Psychotherapie

en het masker 14
Publieke opinieangst voor 42
Rassen 25, 45, 120
Ratio 43
Reagerenwaarneming, reageren en er uiting aan geven 166
Recht/onrecht 5
Reflex 127
Regelenen loslaten 228
Regelsrigide regels 94, 94

Regels

uiterlijke regels 90
Regeringbouwen op tekortkoming 250

Regering

wereldregering 209
Regressie themalezing 11
Reïncarnatieen de Bijbel themalezing 2a, 2b

Reïncarnatie

en indianen themalezing 11

Reïncarnatie

In eenzelfde leven 34, 118, 230, 230, 255
Relatietussen gevoel, verstand en wil 165

Relatie

verstandelijke 138
Relaties(teveel) wil en liefde in relaties 103

Relaties

blokkades in relaties 142

Relaties

de invloed van basis dualiteit op 118

Relaties

eisen en onbewuste eisen 111, 122

Relaties

en afwezigheid van angst 124

Relaties

en ego 158

Relaties

en wederkerigheid 185, 251

Relaties

en wederkerigheid 106, 138, 180

Relaties

houding van anderen naar jou toe 139

Relaties

man en vrouw 44, 62, 147, 180

Relaties

man en vrouw, een op het Pad, de ander niet  74

Relaties

manipulatie 106

Relaties

ongelukkig 128

Relaties

positieve en negatieve patronen in 140

Relaties

privacy en geheimhouding 252

Relaties

schaamte en misleiding 117

Relaties

spirituele betekenis van 180
Religieen gehoorzaamheid 88

Religie

gnostiek katholieke kerk 74

Religie

over samenwerken van de kerken 80

Religie

verwijzing naar oosterse religies 14

Religie

ware en valse religie 88
Richtlijnenbij het zoeken naar beelden Int. Publicatie: O
Rijkdomrijkdom hebben zonder het te weten 213
Risico's nemen 168
Ritmeen balans 228

Ritme

van het innerlijke leven 258
Rituelen themalezing 2a,3
Roepvan de levensstroom 145
Rol spelenen zelfvervreemding themalezing 5
Rolmodelidentificatie met 210
Ruimtetijd beweging eenheid 112
Ruimtevaarttijd, bewegen 112
Rust 55
Sadismemasochisme 99
Samenwerkenvan ego en ware zelf 150
Samenwerkingen communicatie 80
Satan 248
Schaamte 31

Schaamte

117

Schaamte

als meetlat door onopgeloste problemen 117, 152

Schaamte

en schuldgevoel 32, 60

Schaamte

en trots 31

Schaamte

voor gevoelens 62

Schaamte

voor het Hoger Zelf 66

Schaamte

voor Nee-stroom 125
Scheppende kracht om te scheppen 208

Scheppen

en destructiviteit 175

Scheppen

en zelfbehoud 85, 86
Scheppingvan de mens en van de wereld 21
Scheppingsvermogennegatief gebruik van 159

Scheppingsvermogen

onbewust gebruik van 124

Scheppingsvermogen

van de mens 208, 211
Schijnoplossing 86, 95, 100, 125
Schuld 180

Schuld

en het onze vader 9

Schuld

over nalatigheid themalezing 4a

Schuld

pijn van 201

Schuld

primaire en secundaire 202

Schuld

valse schuld 109, 171

Schuld

vergoeding voor echte schuld en gezondheid 109

Schuld

voor niet liefhebben 49, 108

Schuld

weerstand tegen echte schuld themalezing 4a
Schulden hebben 109
Schuldgevoelover terugtrekken 134

Schuldgevoel

zie ook: schaamte
Seks 44

Seks

als zonde? themalezing 6

Seks

levenskern voor 172
Seksualiteitbiseksualiteit 53

Seksualiteit

en liefde 253

Seksualiteit

en spiritualiteit 207, 251

Seksualiteit

hechting aan negatieve houdingen 207

Seksualiteit

kinderlijke seksualiteit en taboes 119, 239

Seksualiteit

ontwikkeling van seksualiteit en taboes 119

Seksualiteit

tussen broer en zus 15
Seksuele energie 207
Seniliteit 124
Sentimentaliteitvalse goedheid 151
Sereniteit 85

Sereniteit

en terugtrekking 84, 86
Shockbehandeling(van psychiatrische patiënten) 80
Slaaponderricht gedurende 30, themalezing 1,11

Slaap

probleemoplossing tijdens 98

Slaap

slapeloosheid 161, 4a

Slaap

wat is dat? 113

Slaap

ziel 50
Slapeloosheid themalezing 6

Slapeloosheid

161
Socialisme 242
Spanningin lichaam 173

Spanning

interactie met ontspanning 163
Spiritualiteiten opgelegde normen 104

Spiritualiteit

en seksualiteit 207

Spiritualiteit

en zonde 2

Spiritualiteit

fasen in ontwikkeling 105

Spiritualiteit

gedachten en wil als belemmering 104

Spiritualiteit

onderdrukking van ontwikkeling 68
Spiritueel centrumbereiken 116
Spiritueel niveaugroei op sp. niveau en op liefdesgebied 89
Spirituele afstand 15
Spirituele behoeftenwaarom drang naar spirituele behoeften? 15
Spirituele betekenisvan crisis 183

Spirituele betekenis

van huwelijk 251

Spirituele betekenis

van menselijke rassen 25

Spirituele betekenis

van politieke stelsels 242
Spirituele dood 2
Spirituele evolutiefasen in 2, 104
Spirituele lichaamgevoelens van 51
Spirituele niveauverdediging van 101
Spirituele ontwikkelingen kunst themalezing 10

Spirituele ontwikkeling

versus duistere krachten themalezing 10
Spirituele realiteitversus menselijke realiteit 128
Spirituele samensmelting 207
Spirituele voedingdrie fases van 249a

Spirituele voeding

en wederkerigheid 185

Spirituele voeding

versus eigen wilskracht/Gods wil 16
Spirituele wereldcontact met 11, 15, 17, 21, 43, themalezing 1

Spirituele wereld

contact met 72

Spirituele wereld

en materiële vooruitgang themalezing 10

Spirituele wereld

evolutie in 103

Spirituele wereld

het Pad in 20

Spirituele wereld

hiërarchie in 30

Spirituele wereld

invloed op de mens 14, 15

Spirituele wereld

materiële wereld 15, themalezing 1

Spirituele wereld

onderricht door themalezing 1

Spirituele wereld

recreatie in 25

Spirituele wereld

taal van 14

Spirituele wereld

voorbereiding lezingen in geestenwereld 241
Spirituele wetversus menselijke wet 255
Spirituele wettenen begrippen Int. Publicatie: U
Spontaniteiteffect van uiten van gevoelens 155
Sprookjesinvloed op persoonlijke ontwikkeling 111
Stagnatie 106

Stagnatie

in persoonlijke ontwikkeling 115
Statisch principe 235
SteinerRudolf themalezing 1
Stervenproces van sterven 167, 216
Strijdbetekenis van de menselijke s. 95, 181

Strijd

in het bestaan 114

Strijd

innerlijke strijd 253
Stuwkracht 214
Subjectiviteit en objectiviteit 42, 105, 237
Sublimatiepositief of negatief? 89
Superioriteitvalse superioriteit van mannen 229
Taakin de spirituele wereld 11

Taak

in de wereld 216, 244

Taak

ontvluchten 27

Taak

van Jezus Christus 19, 22

Taak

verlossingsplan 1
Taal 86

Taal

van de spirits, geesten 14
Taal van het onbewuste 124
Taboesen levenskracht 116

Taboes

en seks 116
Technologische ontwikkelingbotsing met levenskrachten themalezing 10
Tegenstellingen 159, 164

Tegenstellingen

zie ook: dualiteit
Tekortvoortbouwen op 250
Terugtrekkenals pseudo oplossing 84

Terugtrekken

angst voor liefde 107

Terugtrekken

en sereniteit 84, 86

Terugtrekken

pseudo oplossing voor pijn 100, 134

Terugtrekken

van dwingende stroom 77

Terugtrekken

van gevoel 89

Terugtrekken

van leven 166
Tien gebodenen de Bijbel themalezing 2a

Tien geboden

vierde gebod: eer uw ouders 99
Tijdleven in het nu 112

Tijd

oorzaak en gevolg 81

Tijd

relatie van de mens met tijd 105, 112

Tijd

tijd ruimte en beweging verenigd 112

Tijd

tijdloosheid 215

Tijd

uitschakelen? 81

Tijd

wet van het juiste tijdstip 255
Toegeeflijkheideffect op de ontwikkeling van een kind 117
Toekomstvlucht voor het Nu 112
Tot persoon worden 152
Traditiegoddelijke en misvormde aspecten 246
Transcenderenvan gevoel 203

Transcenderen

van het kwade 184
Transcenderen van het ego 150, 161, 199
Transformatietotaal vermogen tot grootheid 212

Transformatie

van het Lager Zelf 222

Transformatie

van Nee- naar Ja-stroom 125
Transformerenvan negatieve energie 208
Traumain vroege kindertijd 171
Trillingvan het bewustzijn 153, 238
Trots 27, 30, 160, 184

Trots

angst voor het onbekende 123

Trots

en liefdeloosheid 108

Trots

en perfectionisme 97

Trots

en schaamte 31

Trots

zonde van 102
Trouwen ontrouw 74
Twijfelen commitment 129

Twijfel

en geloof 13, 13, 33, 221
Uitenvan jezelf 131
Uiterlijke gebeurtenisspiegel van je innerlijk 210, 211
Uiterlijke vormin relatie tot inhoud 210
Uitfreakenhanteren door helper themalezing 9

Uitfreaken

van je gevoel 133
Uitputting 155
Uitreiken 88
UniversumGod, Mens en Universum themalezing interne publ G
Utopiekindverlangen naar 60
Vacuümoneindige leegte 203
Val, De 20, 21, 249

Val, De

en nieuwsgierigheid 249a
Vastberadenheidals een aspect van bewustzijn 115
Vasthoudenaan 213

Vasthouden

van controle 138
Veerkracht 151
Veiligheid 115

Veiligheid

en genot 86

Veiligheid

verlangen naar financiële 56
Veranderenweerstand om te 85
Verandering 227, 230

Verandering

en crisis 183

Verandering

in persoonlijkheid 95
Veranderingsmogelijkheden 174
Verantwoordelijkheiden vrijheid 60

Verantwoordelijkheid

voor eigen ontwikkeling 43, themalezing 4b

Verantwoordelijkheid

voor je levenssituatie 211

Verantwoordelijkheid

voor relaties 180
Verbindenmet mijn kern 129

Verbinden

tussen negativiteit en genot 135
Verbinding 196, 218
Verdediging 93, 101, 101

Verdediging

effect op spirituele, fysieke en mentale niveaus 101

Verdediging

loslaten van 93

Verdediging

opgeven als leider 237
Verdovingontwaken uit opzettelijke verdoving 167, 220

Verdoving

van het kwaad 134

Verdoving

waarneming van realiteit 111
Verdriet 4, 95, 106, 191
Verdringenbehoeften om te v. 121
Verdringing 215

Verdringing

en depressie 106

Verdringing

horizontaal en verticaal 121
Verenigingdoor samenwerking 80

Vereniging

en afscheiding 149

Vereniging

in man-vrouw relatie 62
Vergelijkenals oorzaak van ongelukkig voelen 104
Vergevingsgezindheidzonder vergoelijking 226
Verlangeloosheid 13, 39, 182
Verlangenbewust en onbewust 31, 45, 243

Verlangen

en vrees naar nabijheid 138

Verlangen

Gods wil te kennen 29

Verlangen

kinderlijk verlangen naar Utopia 60

Verlangen

naar eenheid 143

Verlangen

naar financiële zekerheid 56

Verlangen

naar gelukkig en ongelukkig zijn 58

Verlangen

naar genot 150, 170

Verlangen

naar gezondheid en ongezondheid 56

Verlangen

naar liefde en dat onderdrukken 69

Verlangen

om het ego los te laten 142

Verlangen

schaamte voor verlangens 31

Verlangen

scheppend of vernietigend 206

Verlangen

verkrampt 168
VerlangensKomen die altijd uit het lager zelf? 29
Verlatingsangst 167
Verlegenheid 42
Verliezeren winnaar 129
Verlossingplan van 20, 21, 22

Verlossing

werkelijke betekenis van 258
Vermoeidheid 49
Vermogente creëren 208
Vernietigingversus scheppen 175
Vernietigingsdrangangst om het op te geven 141

Vernietigingsdrang

en kwaad 144

Vernietigingsdrang

en plezier principe 148

Vernietigingsdrang

kiezen voor 175

Vernietigingsdrang

omgaan met 181

Vernietigingsdrang

oplossing van 148

Vernietigingsdrang

versus opbouwend zijn 141, 184

Vernietigingsdrang

zelfvernietiging 161
Verplaatsenonderdrukken van depressie 106

Verplaatsen

vervangen of verstoppen van behoeften 121
Verplichtingenverzet tegen 108
Verraad 66
Verslavingaan drugs 84
Verstanden intelligentie 95

Verstand

en wil en gevoel 165
Vertrouwenen liefde 69

Vertrouwen

en liefde 74

Vertrouwen

en twijfel 81, 194, 221

Vertrouwen

werkelijk en vals vertrouwen in God 116
Vervangingverplaatsing en oplegging van behoeften 121
Vervormingals een principe van het kwaad 248

Vervorming

positieve kern van 219
Vervreemdingvan je ware zelf en de weg terug 95
Vervulde staat 243
Vervullingangst voor verlies van het zelf 122

Vervulling

door dienstverlening 223

Vervulling

en begeerte 138

Vervulling

houding belangrijk om tot vervulling te komen 116, 166

Vervulling

van iemands taak 216
Verwarringinnerlijk en uiterlijk 205, 248
Verwennenvan je kind 117
Verzet 98, 240

Verzet

en nederigheid bij Christenen 247

Verzet

en verplichtingen 108

Verzet

tegen Christenen themalezing 2b

Verzet

tegen positieve creatie 208
Verzoendag themalezing 2a
Vicieuze cirkel 36, 50, 155, 171

Vicieuze cirkel

en contractie 187
Vijandverdedigen van je 48
Vijandelijkheid 148, 198

Vijandelijkheid

zonde van 102
Vindenwat verloren is 139
Visualisatie zie ook: meditatie
Visualiserenom te groeien naar eenheid 210
Vluchtenvoor jezelf 27
Voeding, voedselop spiritueel niveau 16, 31
Volmaaktheidonsterfelijkheid en almacht 234

Volmaaktheid

onvolmaaktheid 97

Volmaaktheid

stadia0 van 141

Volmaaktheid

terugkeer naar 141

Volmaaktheid

zie ook: onvolmaaktheid
Volwassenheidemotionele 49, 157

Volwassenheid

fasen van vorming 131, 249a

Volwassenheid

intellectuele 73, 73
Voortgangvan het werken aan jezelf 229a
Vorige levens themalezing 11

Vorige levens

zie ook: reïncarnatie
Vrede en rustversus angst voor het onbekende 123
Vrije wil 18, 21, 126

Vrije wil

eigenwil Gods wil 52

Vrije wil

en zelf-wil 30
Vrijheiden liefde 240

Vrijheid

en zelfverantwoordelijkheid 60

Vrijheid

in opvoeding en onderwijs 231, 242

Vrijheid

in politieke stelsels 242
Vrouwautonomie van de 229

Vrouw

en man 62

Vrouw

en man in de Nieuwe Tijd 247

Vrouw

incarnatie als vrouw 53

Vrouw

massabeelden van mannen 62

Vrouw

relatie tussen man en vrouw 44, 147, 180

Vrouw

wantrouwen tussen mannen en vrouwen 229

Vrouw

zelfrealisatie als een vrouw 122
Vrouwelijk aspect van God 20
Vrouwelijk principe 122, 169, 229
Waardeneeuwige en tijdelijke 117

Waarden

schijnbare en werkelijke waarden 232
Waardigheid 37
Waarheiden liefde 221

Waarheid

t.o.v. jezelf 47, 132, 150, 179

Waarheid

verdediging tegen 101
Waarnemenervaren van reactie 166
Waarnemingen bewustzijn 115

Waarneming

grenzen verleggen 253
Wanhoop 191
Wanorde/slordigversus orde 205
Wantrouwen 161, themalezing 4a

Wantrouwen

tussen mannen en vrouwen 229
Wantrouwen van hoger zelf themalezing 4a
Ware zelfcommunicatie tussen meerdere ware zelven 85

Ware zelf

contact met 94, themalezing 5

Ware zelf

en ego 132

Ware zelf

en ego 158

Ware zelf

en geïdealiseerd zelfbeeld 83, 86

Ware zelf

en geïdealiseerd zelfbeeld 86

Ware zelf

op weg om het Ware Zelf te vinden 77, 94, 104, 143, 146
Wederkerigheid 186

Wederkerigheid

en emoties 185

Wederkerigheid

en menselijke ontwikkeling 185

Wederkerigheid

op fysiek, mentale en spirituele niveaus 185
Weerstandom van mensen te houden 135

Weerstand

tegen betalen voor Padlezingen themalezing 8

Weerstand

tegen beweging, tegen bewustzijn 197, 241

Weerstand

tegen communicatie 88

Weerstand

tegen genieten 135

Weerstand

tegen groei 114, 147, 149

Weerstand

tegen leiders binnen het Pad themalezing 9

Weerstand

tegen verandering 85

Weerstand

tegen visualisatie bij het werken met themalezing 8
Wenszegening 109
Wensenvermogen tot 56, 206
Wereldin de wereld zijn versus van de wereld zijn 244

Wereld

innerlijke en uiterlijke 256

Wereld

kracht van de 232

Wereld

regering 209

Wereld

schepping van de materiële wereld 21

Wereld

wereldsubstantie 249
Werkelijkheidacceptatie van en liefhebben van 115

Werkelijkheid

en illusie 71, 128

Werkelijkheid

goddelijke themalezing 5

Werkelijkheid

ultieme werkelijkheid 162

Werkelijkheid

verkeerde interpretatie van 139

Werkelijkheid

versus spirituele werkelijkheid 128

Werkelijkheid

waarneming van en afstomping 111
Werkelijkheidsbelevingdrie niveaus van 115, 162
Wetvan broederschap 15, 253, 257

Wet

van de voortzetting 141

Wet

van eenheid 127

Wet

van eigen verantwoordelijkheid 171

Wet

van evenwicht en van eenwording 171

Wet

van groei op fysiek niveau 141

Wet

van het juiste tijdstip 255

Wet

van het scheppen 136, 157

Wet

van karma 34

Wet

van onbewuste negativiteit 161

Wet

van wederkerigheid 185
Wet van de schepping 136, 157
Wetenschap 18

Wetenschap

onderzoek naar heelal 55

Wetenschap

onderzoek naar relatie fysica-psyche 121

Wetenschap

techn ontwikkeling themalezing 10
Wettenhandhaven en breken 46

Wetten

heilige 50

Wetten

innerlijke wetten 227

Wetten

op fysiek, mentaal en emotioneel niveau 141

Wetten

spirituele wetten en begrippen 171 Int. Publicatie: U

Wetten

van scheppende meditatie 3, 27, 161, 194
Wil als steun of als belemmering 104

Wil

controle van innerlijke en uiterlijke wil 134

Wil

destructieve aspecten van 103

Wil

en lager zelf 222

Wil

en levenskracht 126

Wil

en liefde 240

Wil

en ware zelf 104

Wil

en werkelijke behoeften 103

Wil

energiecentrum door de 172

Wil

gevaar van versterken van 47

Wil

Gods wil 9, 28, 29

Wil

innerlijke en uiterlijke wil 18, 29, 64, 193

Wil

innerlijke wil 47

Wil

inzet wil in relatie en liefde 103

Wil

negatief gebruikt 185, 186

Wil

verstand en gevoel 155

Wil

zie ook: eigenwil
Wilskracht 18

Wilskracht

juist gebruik van 16

Wilskracht

opbouwen van 3
Wilstype 43
Winnaar en verliezer 129
Wishful thinkingwensdenken 236
Wisselwerkinginvloed van negativiteit 73, 202

Wisselwerking

tussen het zelf en de scheppende krachten 129
Woede 101, 105, 235
Woord 233

Woord

in verhouding tot gedachte 233

Woord

kracht van het 233
Wraakgevoelensen wreedheid 139
Wreedheidafscheiding van levenscentrum 139

Wreedheid

begrijpen van 135, 139

Wreedheid

en wraakgevoelens 139

Wreedheid

versus plezier als principe 135
Wrok 77
Zegeningen 109, 109
Zelfangst voor je zelf 136, 138, 155, 238

Zelf

angst voor verlies van 122
Zelfacceptatie 167
Zelfbedrogdoor lager zelf 116

Zelfbedrog

en schaamte 117
Zelfbeheersingen zelfvervreemding 179
Zelfbehouddrang tot 244

Zelfbehoud

en gemeenschapsgevoel 85, 86
Zelfbestraffingbestraffing van anderen 53
Zelfbewondering 53
Zelfbewustzijn 127
Zelfconfrontatie 7
Zelfgenoegzaam zijn 240
Zelfhaat 226, 240
Zelfmedelijden 4, 53

Zelfmedelijden

en depressie 106
Zelfobservatie 113, 166, 173

Zelfobservatie

oefening voor 71
Zelfonderzoek 5
Zelfrespectintegriteit en zelfverzekerdheid 109
Zelfverantwoodelijkheiden geluk 100
Zelfverantwoordelijkheid 60, 128, 148, 151, 211

Zelfverantwoordelijkheid

angst voor 131

Zelfverantwoordelijkheid

wet van 171
Zelfvernietiging 161
Zelfvertrouwen 77
Zelfvervreemding 95, 98, 136
Zelfvervullingals man en vrouw 122
Zelfverwerkelijking 153, 165

Zelfverwerkelijking

intensiteit, hindernis voor 151

Zelfverwerkelijking

m.b.v. intellect en wil 104

Zelfverwerkelijking

zonder het Lagere Zelf door de vingers te zien 226
Zelfverwerping 170, 174
Zelfwaardering 77, 174
Ziekteen beelden 40

Ziekte

identificatie met 14

Ziekte

ongeluk als aanwijzing voor 164

Ziekte

psychiatrische ziekte 179

Ziekte

psychische oorzaak van 14, 17, themalezing 6
Ziekte van het lichaamlager zelf 14
Zielaard van de 11

Ziel

dagelijkse reiniging van 16

Ziel

en aura 47

Ziel

en geest 50

Ziel

en slaap 50

Ziel

gaat baby binnen themalezing 11

Ziel

schepping van menselijke uit dierlijke ziel 17
Zielebeweging 154, 160, 168, 206

Zielebeweging

liefde en boosheid 133
Zielssubstantie 111, 249

Zielssubstantie

beelden 125

Zielssubstantie

bewustmaken van 171

Zielssubstantie

Nee-stroom 125
Zijnangst om te zijn 127

Zijn

stadia van zijn 211
Zondede zeven hoofdzonden 66, 102

Zonde

en ziekte 98

Zonde

van angst, afgunst, laksheid 102

Zonde

zelfvergeving 94
Zonnevlecht 18
Zusters en broedersverbindende wetten 15