Communicatie, groepsbewustzijn en onthulling - aspecten van de nieuwe goddelijke impuls

 

 

10 Januari 1979

lezing 257 

 

“Wees gezegend, zeer beminde vrienden. Gods licht omgeeft jullie allen. Dit licht bevat alles wat jullie nodig hebben. Probeer het waar te nemen en de realiteit ervan te voelen. Het is er altijd. En in de mate waarin je je innerlijk verfijnt door het zuiveringsproces moet je je wel bewust worden van dit licht, dat door het hele universum stroomt. Degenen van Gods kinderen die gekozen hebben om het beste van hun leven te maken door een pad als dit te gaan, om zich te zuiveren en God te dienen, zijn in het bijzonder gezegend, want zij voorzien in een grote behoefte in het verlossingsplan.

 

De nieuwe tijd

In deze lezing wil ik spreken over een paar belangrijke aspecten van ‘de nieuwe tijd’. Deze term wordt in bepaalde kringen veel gebruikt, soms terecht en soms als cliché, zoals alle begrippen omtrent de waarheid. Gezien de menselijke neiging tot oppervlakkigheid is dat bijna onvermijdelijk. De oorzaak ligt in luiheid en een neiging tot etiketteren, zodat de realiteit van een bepaalde waarheid niet gevoeld hoeft te worden. Dit misbruik moet degenen die niet in deze val lopen niet verleiden om een woord helemaal niet meer te gebruiken. Wat betreft ‘de nieuwe tijd’ heb ik al eerder gezegd dat op sommige momenten in de geschiedenis een nieuwe impuls jullie wereld instroomt omdat de mensheid er rijp voor is. Zover is het nu.

 

Impuls van het Christusbewustzijn

We hebben vaak over zin en betekenis van de nieuwe tijd in algemene termen besproken. We spraken over het Christusbewustzijn dat deze wereld doortrékt en het bewustzijn van ieder afzonderlijk in steeds grotere mate probeert te doordringen. Het is duidelijk dat zo’n krachtige impuls vergezeld moet gaan van een aantal uitingen die niet altijd prettig, welkom of constructief zijn. Veel gebeurtenissen zijn ronduit ongewenste maar desondanks rechtstreekse gevolgen van deze impuls. Zonder deze zou de groei en verruiming van het bewustzijn in deze nieuwe tijd niet plaats kunnen vinden. Je eigen denken is nog steeds erg gericht op het directe effect. Je gelooft dat wat nu goed is ook uiteindelijk goed zal zijn en dat wat nu slecht lijkt, uiteindelijk slecht is. Dit is zelden het geval. Soms kan iets louter negatiefs noodzakelijk zijn om een volledige ontwikkeling mogelijk te maken. Dit geldt zowel voor de enkeling als voor de mensheid in haar geheel of, anders gezegd, voor de entiteit aarde.

 

Communicatie

In deze lezing wil ik een paar verschijnselen die met de nieuwe impuls gepaard gaan bespreken. Een daarvan is communicatie. Communicatie is een bijproduct van hoogontwikkeld bewustzijn. In de mate waarin er spirituele ontwikkeling is, is er ook het vermogen tot communicatie, tot luisteren en het vermogen zich juist uit te drukken. In de mate waarin de ontwikkeling onvolledig is, is het vermogen tot communicatie ook beperkt. Daarom zijn er talloze mensen die niet kunnen en zelfs niet willen proberen om onder woorden te brengen wat ze werkelijk voelen en denken. Ze zijn óf te trots óf ze eisen van anderen om begrepen te worden zonder zich te hoeven inspannen om zichzelf verstaanbaar te maken. Want het vraagt enige inspanning. Communicatie is een kunst die kan en zelfs moet worden geleerd, door iedereen.

 

Op uiterlijk niveau

Het vraagt een positieve intentie en de wil tot samenwerking. Laten we beginnen met het meest uiterlijke niveau. Het is geen toeval dat een van de belangrijkste bijproducten van de moderne technologie communicatie is. Ook al heeft dit niveau alleen betrekking op uiterlijke zaken, toch heeft het een enorme invloed op de innerlijke dimensies van de mensheid. In de eerste plaats brengt het mensen veel dichter bij elkaar. Vroeger was er een groter gevoel van isolement, omdat de afstand tussen mensen en hun gebrek aan communicatie de illusie schiepen dat andere mensen wezenlijk verschillend, vreemd en daardoor vijanden waren, die gewantrouwd moesten worden. Ervaren dat anderen gelijk zijn wat betreft de fundamentele aspecten van leven en sterven, lijden en verlangen, ruimt veel illusie, angst en vijandigheid uit de weg. Het draagt bij tot de steeds toenemende eenheid van de mensheid.

 

Weten wat er in de wereld gebeurt heeft een duidelijke invloed op spirituele groei. Door isolatie en scheiding tussen mensen in het verleden leek de wereld te groot om te bevatten. De eigen tragedies leken uniek, zodat het besef van broeder- of zusterschap totaal afwezig was. Tegenwoordig ervaart zelfs iemand zonder enige spirituele neiging jullie planeet op een heel andere manier; dingen lijken niet vreemd of onbekend. Er is een veel groter bewustzijn van het geheel. Weet hebben van gebeurtenissen die op dit moment in een ander deel van de wereld gebeuren heeft invloed op de ontwikkeling van de ziel.

 

Jullie zien dus, vrienden, dat technologie niet tegenovergesteld is aan spirituele ontwikkeling en spiritueel leven. Het wordt echter vaak misbruikt en verkeerd toegepast en daardoor als een belemmering voor spiritualiteit beschouwd.

 

Dit toont weer hoe alles in het universum en op deze aarde een uitdrukking van de goddelijke wil en schepping is en dienstbaar kan en moet zijn aan ‘het grote plan’. Niets kan geschapen worden dat niet wortelt in de wereld van de geest. Alle demonische manifestaties zijn slechts vervormingen en misbruik van de goddelijke schepping. Zij kunnen nooit zichzelf hebben geschapen.

 

De mogelijkheid om getuige te zijn van gebeurtenissen elders en die te ervaren met je broeders en zusters daar, heeft een belangrijk effect op je ziel. Je vrij snel van de ene naar de andere kant van jullie aarde te kunnen bewegen brengt jullie dichterbij de wetten van de spirituele wereld, waar beweging direct plaats vindt, tegelijk met de gedachte.

 

Op innerlijk niveau

Communicatie is een heel belangrijk bijproduct van hoogontwikkelde spirituele bewustzijn­stoestanden. De laatste decennia is het vermogen om op een subtieler, persoonlijker niveau te communiceren ook sterk vergroot. Psychologische benaderingswijzen hebben het bewustzijn van het zelf vergroot en daardoor het vermogen om jezelf te begrijpen en jezelf aan anderen mee te delen.

 

Vóór deze nieuwe impuls verkeerden de meeste mensen volledig in het duister omtrent zichzelf, hun gevoelens, hun behoeften en hun eigen reacties, laat staan omtrent die van anderen. Daarom was het onmogelijk om een brug van enige betekenis naar iemand anders te slaan. Deze ontwikkelingsfase lijkt op die van een kind. Een kind kan niet echt weten dat men het heeft pijn gedaan of dat het eenzaam is of liefde, aandacht of begrip nodig heeft. Als het dat wél kon, zou het een betrekkelijk kleine stap zijn om die gevoelens aan iemand anders duidelijk te maken. Zonder communicatie leef je in duisternis, in een verwarrende mist, alleen en geïsoleerd van anderen. De geest van Christus vertegenwoordigt precies het tegenovergestelde. Hij brengt het grote licht van bewustzijn, communicatie en broederschap. Echte communicatie veronderstelt communicatie met jezelf, met de innerlijke niveaus die daarvóór ontoegankelijk waren. Zelfinzicht is de grondslag, het fundament. Iets dat je niet kent kun je niet overbrengen, uitleggen en communiceren. Daarom moet een pad als dit waarop ik jullie begeleid, altijd in de eerste plaats op zelfontdekking en zelfkennis gericht zijn. Maar daar moet het niet bij blijven. Zelfkennis is alleen maar de voorbereidende fase.

 

De volgende organische stap is de grote kunst van het communiceren te leren. Dit vereist de juiste intentie, gedachten, oefening en zelfonderzoek. Daarvoor moet je je halfslaap opgeven, waarin je er zonder meer van uitgaat dat anderen je maar moeten aanvoelen. Het betekent moeite doen om uit te leggen, uit te reiken, en geduldig en liefdevol door de doolhof van onbegrip je weg te tasten. Zowel hier als overal elders leidt oefening tot een steeds spontaner en automatischer vermogen om naar buiten toe te zijn, wie je daarvoor alleen heimelijk en innerlijk was, en deze toestand aan anderen duidelijk te maken.

 

Gebruik je fantasie eens en stel je voor wat een enorm verschil dit zou maken in menselijke communicatie. Hoe vaak geloof je niet dat iemand gemeen tegen je doet, terwijl die persoon in feite bang voor je is en ter verdediging ten onrechte een koude of afwijzende houding aanneemt. Als je dat weet verdwijnt je angst, je valse trots en je woede en ben je misschien in staat om die persoon op een heel andere manier tegemoet te treden, waardoor weer zijn afweer zal verdwijnen. Je ziet dus hoe communicatie zielen bij elkaar brengt in plaats van angstige en daardoor vijandige muren tussen mensen te creëren. Communicatie is een wezenlijk onderdeel van echt leven.

 

Jezelf proberen te verduidelijken is echter niet voldoende. De manier waarop je jezelf zichtbaar maakt, maakt communicatie tot een kunst. Als je jezelf verduidelijkt door middel van verwijten en beschuldigingen, maak je alleen maar een dikkere muur. Maar als je jezelf probeert te verduidelijken door eenvoudigweg je eigen gevoelens en behoeften te uiten en je indrukken en veronderstellingen met een onderzoekende open houding na te gaan, zonder vol te houden dat ze de waarheid zijn, dan kun je tot echt begrip komen. Dan ontstaan helderheid, licht en waarheid. Liefde en broederschap worden bevorderd door het leren van de kunst, het ambacht van het communiceren.

 

Hoe kan je eenzaamheid ooit verzacht worden als je geen brug slaat naar anderen? Hoe kun je ooit je angst voor mensen verliezen, tenzij je werkelijk de misvatting blootlegt dat anderen je vijand willen zijn? Je kunt dit alleen bereiken door de moeite te nemen om jezelf te onderzoeken, tot je weet wat je werkelijk voelt. Vaak geloof je dat je iets voelt maar toch is het totaal niet wat er werkelijk in je omgaat. Neem het risico om jezelf te verduidelijken, ook al kan dat zelden in één klap gebeuren. Ga een doorgaande dialoog aan, met de groeiende bereidheid om je trots te laten varen en het belang dat je erbij hebt om anderen de schuld te geven. Dat betekent communicatie op een emotioneel niveau. Zó zal de eenheid tussen alle mensen tot stand gebracht worden en zo zullen angst en haat (en dus oorlog op elke schaal) meer en meer verdwijnen. Met andere woorden: echte communicatie zal het koninkrijk der hemelen op aarde helpen brengen.

 

Op dieper niveau

Maar er is een veel dieper communicatieniveau dat jullie niet zien. Dat niveau is nog heel duister, maar wanneer je er eenmaal je aandacht en bewustzijn op gericht hebt, zal het zichzelf net zo duidelijk openbaren als de andere niveaus die ik genoemd heb. Alle menselijke interactie draagt uiteindelijk bij tot hetzelfde doel: verzoening, eenheid, liefde, waarheid. Daarom dient zelfs het meest negatieve contact dit doel uiteindelijk ook.

 

Als twee entiteiten, individueel of collectief, op een negatieve manier met elkaar omgaan, zelfs al heeft dat een zeer onwenselijk resultaat, wordt er toch een hoger doel verwezenlijkt. Het hogere Zelf van beide entiteiten is altijd werkzaam. Het hogere Zelf heeft het negatieve contact op zich niet gecreëerd, maar gebruikt wat al bestaat - negativiteit - om het op te lossen. Dit oplossen en transformeren van negatief materiaal kan onmogelijk plaatsvinden, tenzij er iets direct zichtbaar is. Zelfs als de betrokken entiteiten volledig onbewust zijn van hun eigen aandeel en op het niveau van eenzijdige zelfrechtvaardiging zitten, wordt toch een hoger doel gediend. Hoeveel te meer zal dit gebeuren wanneer entiteiten de volledige waarheid over een contact inzien, dat tot nu toe voor hen verborgen leek.

 

Jullie zullen zien, vrienden, dat onder de uitwisseling van het lagere zelf van de met elkaar strijdende entiteiten er tegelijkertijd ook een uitwisseling van het hogere zelf bestaat. Dit is een heel belangrijke nieuwe gedachte om over na te denken. Stel je eens voor: twee mensen (of groepen) zijn met elkaar in oorlog, oppervlakkig gezien. Ze haten en beschuldigen elkaar en wensen elkaar het ergste toe en willen elkaar kwaad doen. Tegelijkertijd zijn deze entiteiten het op een dieper niveau met elkaar eens. Ergens weten ze dat de crisis de goede zaak, waarheid en liefde dient, hun eenheid dient, ook al weten ze oppervlakkig gezien daar niets van.

 

Wanneer jullie op dit pad met iemand onenigheid hebben en jullie echt proberen om tot de waarheid van de zaak te komen, ontstaat er vaak een schitterende verzoening, waarin liefde jullie verenigt terwijl jullie elkaar daarvóór haatten en beschuldigden. Jullie zien dan gebeuren wat ik zojuist uitgelegd heb. In jullie aardse sfeer, in deze dimensie, vindt de verzoening later in de tijd plaats. Eerst de haat, dan het zoeken naar waarheid, dan liefde en eenheid. Op een dieper zijnsniveau bestaat deze volgorde niet. Waarheid, liefde en eenheid zijn er altijd.

 

Het is van belang om je van deze nieuwe visie rekenschap te geven. Het zal jullie helpen zien dat elke situatie, hoe hopeloos verward en negatief hij ook lijkt, tegelijkertijd innerlijke waarheid, liefde en eenheid in zich draagt. Jullie inzicht hierin zal de verzoening in de tijd versnellen, zodat vijandschap/zoeken/waarheid/liefde/eenheid elkaar steeds sneller zullen opvolgen.

 

Spirituele waarden

De impuls van het Christusbewustzijn brengt meer spirituele waarden en wetten naar jullie niveau. Door de religies zijn veel spirituele wetten en waarden algemeen bekend, maar weinig daarvan wordt werkelijk ten diepste begrepen en ervaren, laat staan ten diepste geleefd. Nog al te vaak verwart en verdraait de mensheid deze wetten en veronachtzaamt ze vervolgens totaal omdat ze door verdraaiing zinloos lijken, óf gehoorzaamt ze schijnheilig op een oppervlakkig niveau dat de mens innerlijk niet raakt. Hoe meer de mensheid groeit, hoe groter de impuls van het Christus-licht kan zijn. En zoveel te meer zal het mogelijk zijn om echte spirituele waarden deel uit te laten maken van het menselijk bewustzijn.

 

Communicatie en broederschap

In deze lezing zijn we in de eerste plaats bezig met de wet van broederschap, die ik vaak genoemd heb. Zonder broederschap is er geen liefde en zonder liefde is er geen broederschap. Liefde is eenheid, haat is splitsing, onenigheid, isolement. Liefde betekent wederzijds begrip. Maar wil zulk begrip kunnen groeien, dan zijn inspanning en inzet noodzakelijk. Met andere woorden: liefde is niet iets dat op wonderbaarlijke wijze gebeurt, en de ervaring van eenheid evenmin. Eenheid met God kan niet ervaren worden, tenzij je de eenheid met je broeders en zusters kunt ervaren en zelfs met degenen, die je als je vijanden beschouwt. Op het uiterlijk vlak is het misschien niet mogelijk om vriendschappelijk met ze om te gaan, omdat beide partijen werkelijk naar waarheid en eenheid moeten verlangen. Maar op het innerlijk vlak kun je heel goed bewust verbonden zijn met het hogere Zelf van die ander.

 

Vergeet nooit dat liefde, eenheid met God en andere mensen, het gevolg zijn van communicatie. Communicatie is het gevolg van serieuze inspanning, en een bereidheid om je aandacht en energie te gebruiken om jezelf werkelijk verstaanbaar te maken en de ander te begrijpen. Voor beide doeleinden moet je je ontdoen van alle vooronderstellingen waaraan je lagere zelf zou willen vasthouden. Schuif vijandschap en wantrouwen opzij. Luister heel aandachtig en open. Overtuig de ander van je inzet voor de waarheid. Wees zo volwassen om te beseffen dat anderen niet weten wat je bedoelt, voelt, denkt en wilt. Maak jezelf duidelijk, zo oprecht en volledig mogelijk. Als je zo handelt zal er geen enkel probleem tussen jou en anderen onoplosbaar zijn. Grote kracht en zelfrespect zullen er uit voortkomen, vrienden.

 

Maar eerst moeten jullie je trots, je koppigheid en je plezier in het vasthouden aan je gelijk (of je angst om te ontdekken dat jij ongelijk hebt of slecht bent) opzij zetten. Op die manier zul je een grote bijdrage leveren aan de groeiende communicatiestroom van dit tijdperk, die zonder weerga is. Op die manier help je een belangrijk aspect van het Christusbewustzijn aan te kondigen, in jezelf en anderen. Dan word je werkelijk een dienaar van Gods plan. Laat je niet verleiden tot beschuldigingen of verwijten. Wees althans tijdelijk neutraal, tot je de kans hebt om te ontdekken wat de waarheid is. Wees niet bang voor deze waarheid. Het zal zo bevrijdend zijn en je losmaken uit de greep van je heimelijke zelfbeschuldigingen en het zal anderen bevrijden van jouw beschuldigingen. Je kunt best fouten vinden in jezelf en anderen, maar die onvolmaaktheden krijgen een nieuwe bijbetekenis, die je zal bevrijden van pijn en schaamte en van de behoefte om dat anderen aan te doen.

 

De nieuwe impuls

De nieuwe impuls stroomt door jullie wereld met een enorme kracht. Toch worden de verschijningsvormen niet altijd herkend. De impuls bereikt eerst het innerlijke bewustzijn van de mens. Bij de geringste ontvankelijkheid begint het bewustzijn vervolgens langzaam en subtiel te veranderen; het kan veranderen door een nieuwe manier van denken over het leven of door een verlangen om zichzelf en het leven grondiger te begrijpen.

 

Ook degenen die minder rijp en ontwikkeld zijn kunnen vaak ongewild een handje helpen - bij wijze van spreken - bij de ontvouwing van ‘het grote plan’. Zij worden ook instrumenten, ook al lijkt hun instrumentarium misschien totaal negatief. Door hun invloedssfeer en activiteit beïnvloeden ze gebeurtenissen die dan samenwerken om nieuwe verhoudingen tot stand te brengen. Zoals ik al heb uitgelegd werkt het hogere zelf van zo iemand samen met het plan en gebruikt de negatieve wil om positief aan het geheel bij te dragen. De nieuwe impuls - die ‘new age’ genoemd wordt – beïnvloedt ook uiterlijke gebeurtenissen, en vaak op een heel ondoorzichtige manier. Iets wat een totaal onwenselijke, negatieve gebeurtenis lijkt, is in werkelijkheid noodzakelijk om nieuwe waarden te vestigen en het leven te baseren op waarheid en liefde. Anderzijds moet destructiviteit die zo ver voortgeschreden is dat hij niet meer veranderd of getransformeerd kan worden, vernietigd worden opdat een nieuwe en betere structuur kan ontstaan.

 

Veel destructieve gebeurtenissen op jullie aarde zijn van die aard. Je moet leren onder­scheiden tussen gebeurtenissen die zonder meer nutteloos en tegengesteld aan het leven zijn - uitdrukkingen van het ‘kwaad’ - en die uit de categorie, die ik zojuist beschreven heb. Het onderscheid is niet altijd duidelijk, maar door je innerlijke blik te oefenen en je bewuster van deze scheppingsprocessen te worden zal je waarneming scherper worden.

 

Velen van jullie zien al dat nieuwe waarden overal uit de grond schieten, zich moeizaam een weg banend door het dichte onkruid van versleten waarden, negatieve houdingen en destructief gedrag tegenover het leven. De nieuwe waarden zijn planten die nog klein en teer zijn en gevoed moeten worden met moed, inzet voor het grote levensplan en eerlijkheid tegenover jezelf, allen noodzakelijk voor de groei van het bewustzijn. Hoe meer mensen deze weg volgen, hoe sterker de nieuwe planten op jullie planeet zullen worden.

 

Groepsbewustzijn – van één naar Een

Het proces is altijd gebaseerd op een cellulaire structuur. Het begint met één cel: het individuele bewustzijn dat moet veranderen. Zo’n individuele verandering kan niet in afzondering plaatsvinden, maar alleen samen met anderen. Individueel bewustzijn is een deel van het collectieve bewustzijn, het grote geheel. Individuele waarden en ontwikkeling kunnen alleen in contact met anderen getoetst worden. Communicatie is één aspect dat onderling contact verbetert, tot er geen scheiding meer is. Hoe meer afzonderlijke bewustzijnscellen zich zuiveren en zich met de goddelijke wil verbinden, hoe meer de aardse entiteit in haar geheel beïnvloed zal worden. De cellen versmelten tot één structuur, hoewel ze elk hun individuele leven houden.

 

Er bestaan veel tegenstrijdige gevoelens met betrekking tot dit versmelten. Enerzijds is de mens bang om wat hij zijn ‘individualiteit’ noemt, op te geven. Hij gelooft dat zijn uniekheid, zijn specifieke goddelijke verschijningsvorm afhankelijk van dit gescheiden zijn is. Hij neemt ten onrechte aan dat hij door het een-zijn zijn uniekheid verliest. In werkelijkheid is juist het tegenovergestelde het geval. Op die manier voert hij strijd tegen de bestemming van alle geschapen wezens – het streven naar een-zijn. Hij verzet zich ertegen en vecht ermee, tot zijn eigen verdriet. Want anderzijds kan het verlangen naar dit een-zijn nooit gestild worden totdat het zijn plaats krijgt. De ziel is wanhopig van verlangen, de pijn van het niet ervaren is ondraaglijk. Maar het niet kennen van dit verlangen, het niet voelen van de pijn is de ergste staat van apathie, ongevoeligheid, verwarring en secundaire pijn die nooit kan worden begrepen omdat het het gevolg van een lange kettingreactie is die zijn oorsprong nu juist vindt in de pijn van het ontkennen van het een-zijn.

 

Het is vaak gezegd dat de nieuwe tijd, ook wel ‘Watermantijdperk’ genoemd, nieuwe groeperingen en groepsbewustzijn voortbrengt. Zo’n proces is er op deze manier niet eerder geweest. Natuurlijk is de mensheid in haar geheel een grote groep. De maatschappij zou niet kunnen bestaan als er niet een zekere vorm van groepsbesef werd aangekweekt. Maar tot nu toe waren de mensen voornamelijk met zichzelf en hun eigen belangen bezig, zonder te letten op de effecten van een dergelijk individualisme op de rest van de wereld. Niet dat deze houding nu verdwenen is. Verre van dat. Maar een nieuw bewustzijn groeit waarin de mens begint te zien, dat als hij alleen maar zijn eigen belang nastreeft ten koste van anderen, hij veel verder gaat dan het schenden van morele en spirituele waarden en wetten. Hij gaat zien dat hij uiteindelijk evenveel, zo niet meer, te lijden heeft van deze houding, dan degenen die hij door zijn kortzichtig egoïsme negeert.

 

Zonder groepsbesef zou de menselijke familie niet kunnen bestaan. Maar vrijwel nergens worden geestelijke waarden genoeg benadrukt. Men is onbewust van een nieuwe impuls en gaat te werk volgens oude maatstaven en waarden die vaak alleen maar het gemak dienen en de meest kortzichtige doeleinden. Het is zeker geen toeval dat in jullie tijdperk overal nieuwe groepen, nieuwe leefgemeenschappen van allerlei aard opkomen. Vele daarvan mislukken door de invloed van destructieve krachten. Dit kan op jullie bewustzijnsniveau nooit anders zijn. Waar een goddelijke impuls is, sturen de demonische krachten hun eigen impulsen om degenen die niet gezuiverd zijn te corrumperen, te verleiden en te vernietigen. Maar dit verandert niets aan het feit dat nieuwe gemeenschappen zich aandienen, die de nieuwe waarden vertegenwoordigen en voorbeelden worden voor een nieuwe manier van leven. Het gaat erom altijd waakzaam te zijn en het werk dat nodig is om jezelf te zuiveren nooit te veronachtzamen. Dat is de enige sleutel tot veiligheid. Als je dat steeds opnieuw doet, uiterst nauwgezet, in een geest van dienstbaarheid aan Gods wil, kunnen kwade krachten je niet in verwarring brengen. Je zult het altijd weten en de antwoorden vinden en uiteindelijk schoon blijven, ook al zul je af en toe je lagere zelf moeten uiten.

 

Onthulling

Ik wil nu een andere uiting van de nieuwe impuls bespreken: onthulling. Je kunt dit aspect weer individueel en collectief bekijken. Je kunt het nauwelijks over het hoofd zien, zo duidelijk is het. Door de psychologie en sinds kort ook door diepgaand spiritueel werken, heeft het onthullen van zichzelf diepten bereikt die in de geschiedenis ongekend zijn, afgezien van enkele ingewijden, kleine minderheden in verschillende culturen. De onthulling van diepere lagen van het zelf heeft weergaloze diepten bereikt. Zelfs de minst ontwikkelde mensen hebben een zeker besef van de diepere zijnslagen die hun leven bepalen. Dit lijkt nu misschien vanzelfsprekend, maar dat was beslist niet altijd zo. Het vermogen om jezelf te onderzoeken is een combinatie van communicatie en onthulling, twee aspecten van deze lezing. De bereidwilligheid om je te laten zien zoals je bent leidt tot communicatie en communicatie leidt tot eenheid, tot een verbinding met de geest van Christus die met grote kracht door jullie wereld stroomt.

 

De weerstand tegen het jezelf te laten zien is altijd aanwezig. Het is duidelijk dat je je isoleert als je je niet laat zien. Als je onthulling afwijst betekent dat altijd dat je er belang bij hebt om een vergane structuur in stand te houden, in plaats van deze te verwijderen en te vernieuwen. Onthulling afwijzen betekent dat je door wilt gaan met het leven van een leugen. Toewijding aan de waarheid moet de bereidheid en de moed voortbrengen om jezelf te laten zien en te veranderen. Als onthulling niet vrijwillig gebeurt, zal het van buitenaf veroorzaakt worden, als het ware met geweld, door crises die geheim materiaal aan de oppervlakte brengen. Als de kracht van een nieuwe impuls in beweging gezet is, kan hij niet gestopt worden. Hoe meer verzet ertegen, hoe pijnlijker de crisis.

 

Dat is ook in jullie openbare leven heel duidelijk geworden. Heel recent is veel verborgen destructiviteit zichtbaar geworden en bekendgemaakt aan het publiek. Ook dit is op deze manier en in deze mate nooit eerder voorgekomen. En het gaat door; iets nieuws is in beweging gezet. Door communicatie en onthulling heeft de hele wereld weet van politieke misdaden die daarvóór geheim zouden zijn gebleven. Door een groeiend groepsbewustzijn vindt er een belangrijke wisselwerking en onderlinge beïnvloeding plaats zodat de hele mensheid deel kan nemen aan het evolutiespel. Het is belangrijk om zo naar politieke gebeurtenissen te kijken die precies zo verlopen als het padproces: je laat je lagere zelf zien, je deelt het, communiceert het aan anderen. Kun je je een betere manier voorstellen om liefde, vertrouwen en nabijheid tot stand te brengen?

 

Ik laat jullie steeds weer de parallellen zien tussen de ontwikkeling van het individu en van de planeet. Alle processen die jullie op jezelf leren toepassen zijn op een bepaalde manier ook op het collectieve niveau van toepassing. Onthulling zoals nu gebeurt heeft nooit eerder bestaan. Maskers beginnen af te vallen, aspecten van het lagere zelf worden duidelijk zichtbaar, met minder geheimhouding dan ooit tevoren. Gebeurtenissen en intenties kunnen worden herkend zoals ze werkelijk zijn, zonder de camouflage die zoveel leugens, leed en verwarring veroorzaakt.

 

Onthulling is een zeer belangrijk onderdeel van de nieuwe impuls. Het is een rechtstreekse uitdrukking van het Christus-bewustzijn dat nu door de innerlijke en uiterlijke gewesten van deze planeet stroomt.[i] Spirituele ontwikkeling zonder onthulling kan op zijn hoogst een halve maatregel zijn, die uiteindelijk tot een patstelling leidt. Maar wanneer onthulling niet met liefde gepaard gaat streeft het zijn doel voorbij. Het moet degene respecteren die de moed heeft om het vrijwillig te doen. Degenen die het niet vrijwillig doen moeten geen kans krijgen om hun omgeving te vernietigen en de gebeurtenissen door hun geheimhouding te beïnvloeden. De moed en de kracht die nodig zijn om jezelf te onthullen waar dat passend en noodzakelijk is, stamt uit de innerlijke overtuiging dat het in dienst aan een grotere zaak gebeurt, dat wil zeggen uit liefde. Hoe meer je jezelf aan jezelf en dus ook aan anderen zichtbaar maakt, hoe meer je je werkelijke waarde ontdekt. Je ziet in dat datgene wat onthulling mogelijk maakt, het al ontwikkelde hogere Zelf is. Zo gaat het ook met de planetaire entiteit. Alle onthulling die er nu plaatsvindt op het politieke vlak wordt geleid door het planetaire hogere zelf.

 

Als je over de nieuwe tijd denkt, is het noodzakelijk dat je die niet alleen maar als een algemene, vage kracht opvat. Je moet je voorstellen dat specifieke aspecten op verschillende plaatsen van jullie aarde zichtbaar worden, al naar het nodig is. De nieuwe tijd is niet iets vaags, maar een bewustzijn in zichzelf. Zoals elk bewustzijn bestaat het uit veel aspecten die met elkaar een harmonieus geheel vormen.

 

Tenslotte

In deze lezing heb ik drie aspecten besproken: communicatie, groepsbewustzijn en onthulling. Misschien kan de volgorde veranderd of omgekeerd worden, maar dat doet er niet toe. We spraken ook over de noodzakelijke parallel tussen deze aspecten op individueel en collectief niveau.

 

Jullie zijn allemaal vertrouwd met het individuele niveau, omdat dat tot nu toe in je padwerk de nadruk kreeg. Er zijn nog wel weerstanden, maar in principe zijn jullie met dit werk vertrouwd en begrijpen jullie de wezenlijke noodzaak en de waarde ervan. Jullie kunnen waarnemen hoe hetzelfde proces op het niveau van de gemeenschap plaatsvindt, zodat jullie individuele groei er weer door bevorderd wordt. Jullie zien dat hetzelfde principe zich in micro- en macrokosmos herhaalt. Door dit inzicht en jullie steeds intensievere inzet om je te tonen zoals je bent en te communiceren met je kleinere, vertrouwde kring waarmee je je ontwikkelingsproces deelt, draag je enorm bij aan de planetaire ontwikkeling, hoewel je misschien niet in staat bent om die invloed onmiddellijk te zien. Langzamerhand zul je het steeds duidelijker gaan aanvoelen.

 

Jullie moeten nog meer aandacht besteden aan het in praktijk brengen van deze aspecten in jullie eigen gemeenschap. Vaak is er nog een zekere blindheid ten aanzien van wederkerige zelfonthulling, waardoor de waarheid niet aan het licht gebracht wordt. Daardoor worden communicatie - en dus liefde en eenheid - ondermijnd. Communicatie zou worden bevorderd als een grondigere poging werd gedaan om jezelf duidelijk te maken en anderen te helpen om hetzelfde te doen, met een niet-bedreigende houding. Communicatie zou ook enorm verbeteren als je anderen zou helpen om ontvankelijker te zijn voor wat je weet en kunt doorgeven, en als jij ook opener zou zijn voor wat je van anderen zou kunnen leren. Maar al te vaak zit je opgesloten in een poeslieve ongeïnteresseerdheid die je doet vasthouden aan vooronderstellingen die alle deuren afsluiten, op een vage, halve, heimelijke manier.

 

Kijk naar deze prachtige wereld met ogen die het geheel zien, die achter alles wat bestaat het werk van God kunnen voelen. Vul je hart met de frisse helende levenskracht die ontspringt aan de Bron die al het geschapene omvat. Deze bron zetelt middenin je eigen kern, en ook al kun je het verband niet voelen of de realiteit ervan ervaren vanwege je verwarring en je tijdelijke lijden, hij is er altijd. Jullie zijn allen omgeven door de grote kracht die met hernieuwde vitaliteit door jullie universum stroomt.

 

Wees gezegend, geliefden. Volhard tot het einde in jullie toewijding om God te dienen.”

 

 

 

Deze lezing werd gegeven via Eva Pierrakos in 1979. Oorspronkelijk uitgegeven door Center for the Living Force, Phoenicia (N.Y.) onder de titel: ‘Aspects of the New Divine Influx; Communication, Group Consciousness, Exposure’. Vertaling door Anna Bol in 1980; herzien in 1986 t.b.v. Padboek 1 onder redactie van Philip Renard. © Stichting Gemeenschap het Pad. Uitgave 2009

 


[i] Dit duidt o.a. op de onthulling van de in 1972 gepleegde Watergate-inbraak

creative commons logo